کلیدواژه‌ها = نگارگری
مطالعه نقوش هندسی و مفاهیم آن‌ها در نسخه مصور سه مثنوی خواجوی کرمانی (کتابخانه بریتانیا، add. 18113)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22070/negareh.2020.5609.2529

فاطمه شه کلاهی؛ اصغر فهیمی‌فر


نشانه‌شناسی لباس‌ها در نگاره‌های محمد سیاه قلم مبتنی بر آراء رولان بارت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22070/negareh.2023.16743.3105

زینب کریمی بابااحمدی؛ خشایار قاضی زاده


مطالعه تطبیقی نقوش اسب در نگارگری ایران (دوره ایلخانی) با هنر چین (دوره سونگ و یوآن)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22070/negareh.2023.17041.3139

بهاره معیری؛ محمد خزایی؛ سید ابوتراب احمدپناه


تحلیل ساختار روایت در نگاره استقبال امرای تیمور از مهد اعلی خانزاده بر اساس الگوی کنشی گریماس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1402

10.22070/negareh.2023.16889.3119

بیتا مصباح؛ سپیده بیات


خوانش بینامتنی سنت‌های فرهنگ عامه در نگاره‌های هفت اورنگ ابراهیم میرزا با تاکید بر نگاره «اندرز پدر به فرزند درباره عشق»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22070/negareh.2023.17669.3218

ابوالقاسم دادور؛ زهره طاهر


تأثیر سنت‌های تصویری نگارگری قدیم ایران بر نگارگری معاصر افغانستان با تأکید بر آثار کمال‌الدین بهزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1402

10.22070/negareh.2023.17586.3204

حمیده انصاری؛ حسنعلی پورمند؛ اصغر فهیمی‌فر


مطالعه تحولات سیاسی و فرهنگی دوره شاه تهماسب صفوی وتأثیرآن در نقاشی این دوره با توجه به نظریه بازتاب

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 89-103

10.22070/negareh.2020.4597.2258

سعیده سجادی باغبادرانی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ محمدتقی آشوری؛ علیرضا خدامی


گونه‌شناسی آثار فلزکاری در نگارگری عصر صفوی (1135-907 ق)

دوره 16، شماره 57، فروردین 1400، صفحه 119-137

10.22070/negareh.2020.4977.2361

سمیرا سیف علی؛ مهدی کشاورز افشار