اهداف و چشم انداز

-       رسیدن به جایگاه خودباوری در عرصه هنرهای ایرانی و اسلامی.

-       نقد پژوهش های مستثرقین.

-       شناسایی داشته ها و سرمایه های غنی فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی در تاریخ ایران قبل از اسلام و به ویژه در دوره اسلامی و معاصر.

-       معرفی شأن و منزلت فرهنگ و هنر ایران در حوزۀ هنرهای تجسمی.

-       جهت دهی پژوهش های تخصصی در عرصه هنرهای تجسمی در ایران با استفاده از شیوه های علمی و دانشگاهی.

-       انتقال اندیشه ها و تفکر ایرانی اسلامی در هنر و ترویج و گسترش آن در جامعه هنری به ویژه دانشگاهی و جلوگیری از زوال و نابودی تفکر و آثار هنری و ...

-       اعلام تأثیر فرهنگ و هنر ایرانی واسلامی بر سایر فرهنگها و هنر های سایر ملل.

-       حفظ و اشاعه مقاوم سازی و دفاع از تفکر و آثار هنری هنرهای ایرانی و اسلامی در جهان معاصر و مقابله با ترویج دهکده جهانی.

-       ارائه پژوهش های علمی در درک اساسی وارتباط تفکر ایرانی و اسلامی در خلق آثار هنری.