فهرست داوران سال 1400

نام نام خانوادگی رتبه علمی سمت / سازمان Publons
مهدی اخوی یان استادیار رییس دانشکده هنر ومعماری دانشگاه علم وفرهنگ  
امین ایرانپور سایر عضو هئیت علمی گروه تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی، دانشکدهٔ هنر دانشگاه شاهد  
سیده راضیه یاسینی دانشیار عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، رئیس پژوهشکده هنر  
رضا افهمی استادیار استادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه تربیت ندرس  
فاطمه اکبری استادیار عضو هیئت علمی / دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
علیرضا باوندیان استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه نیشابور  
حسن بلخاری قهی دانشیار دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران  
الهه پنجه باشی استادیار عضو هئیت علمی الزهرا دانشکده هنر لینک
بهاره تقوی نژاد استادیار عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان  
اصغر جوانی دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
غلامرضا حسنی استادیار مدیر گروه هنر/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول  
سیدرضا حسینی استادیار عضو هئیت علمی  دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.  
محسن حسن پور استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه شهید رجایی  
منصور حسین پور  میزاب استادیار عضو هئیت علمی گروه هنر و معماری دانشگاه پیام نور  
زهرا حسین نژاد استادیار استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران  
آرزو خانپور استاد عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی  
محمد خزایی استاد مدیر گروه هنر اسلام- درس دانشگاه تربیت مدانشکده ه  
مریم دارا دانشیار رشته فرهنگ و زبان‌های باستانی  مقطع دانشگاه آزاد  
حمید دهقانپور استاد رئیس دانشکده سینما و تئاتر تهران  
حنیف رحیمی پردنجانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه یزد دانشکده هنر و معماری  
شاهرخ رزمجو دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه  
مصطفی رستمی استادیار عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
طاهر رضازاده استادیار عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
صمد سامانیان دانشیار دانشیار و عضو هیئت‌‌علمی دانشکده هنرهای کاربردی ،دانشگاه هنر تهران  
پریسا شاد قزوینی دانشیار هیات علمی رشته نقاشی دانشکده هنردانشگاه الزهرا(س)  
داود شادلو استادیار عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد  
مهناز شایسته فر دانشیار عضو هئیت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس  
میترا شاطری استادیار عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد.
علی شجاعی اصفهانی استادیار عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان.  
علیرضا شیخی استادیار عضو هئیت علمی دانشکده  هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران  
مجید شیخ انصاری استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه هنر . دانشکده سینما و تاتر  
علی‌اصغر شیرازی دانشیار استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر، دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران  
سید عبدالمجید شریف زاده استادیار هیئت علمی و مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی  
اسداله شفیع زاده استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران  
مهدی صحراگرد دانشیار استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  
مینا صدری دانشیار مدرس دانشگاه و پژوهشگر  
محسن طبسی دانشیار رییس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد  
مینا طلایی دانشیار مدرس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
ناهید عبدی استادیار عضو  پژوهشکده هنر  
ابوالفضل عبداللهی فرد استادیار استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران  
علیرضا عسگری  چاوردی عضو هئیت علمی دانشگاه  
عبدالکریم عطارزاده دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه سوره عضوهیأت علمی  
جواد علیمحمدی اردکانی استادیار عضو هئیت علیمی دانشکده هنر دانشگاه علم و فرهنگ تهران  
زهرا فنایی استادیار عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات افق‌های نوین در معماری و شهرسازی،‌ واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد.
خشایار قاضی زاده استادیار عضو هئیت علمی  دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
حمیدرضا قلیچ خانی استادیار پژوهشگر مستقل  
هدا کاسپور استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا  
مهدی کاظم پور استادیار عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی  
مهدی کشاورز افشار استادیار استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه تربیت مدرس  
علی اصغر کلانتر استادیار گروه پژوهش هنر و صنایع دستی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  
مریم لاری استادیار مدیر گروه هنر واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد  
مهدی محمدزاده استاد استاد و رئیس دانشکده هنرهای نجسمی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز  
مهناز محمدزاده میانجی استادیار هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا  
مینا محمدی وکیل استادیار استادیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران.  
فتانه محمودی دانشیار دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران  
محسن مراثی استادیار عضو هیات علمی گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران  
کریم میرزایی استادیار هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دانشکده هنرهای تجسمی
 
محمدصادق میرزاابوالقاسمی استادیار عضو هئیت علمی دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز  
زهرا مسعودی امین استادیار عضو هئیت علمی دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)  
میترا معنوی راد دانشیار مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه ارتباط تصویری/دانشگاه الزهراء(س)  
آناهیتا مقبلی دانشیار عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور تهران  
مهدی مکی نژاد دانشیار عضو هیات علمی فرهنگستان هنر  
ابوذر ناصحی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان  
صمد نجارپورجباری استادیار معاون آموزشی دانشکده صنایه دستی  
فرزانه نجفی استادیار عضو هئیت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان  
مهین نصیرآبادی استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)  
هانیه نیکخواه استادیار گروه هنر اسلامی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، تهران، ایران.  
مهران هوشیار دانشیار عضو هئیت علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره  
علی وندشعاری دانشیار عضو هئیت علمی دانشکده فرش - دانشگاه هنر اسلامی تبریز