نمود خصلت‏‌های هنری رضا عباسی در ارقام و کتیبه‌‏هایش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران

2 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

10.22070/negareh.2022.15689.2957

چکیده

رقم زنی رضا عباسی در تاریخ نگارگری ایران بی‏‌سابقه بوده است. این هنرمند نقاش با گام نهادن در قلمرو پرطمطراق خوشنویسان و به‌کارگیری سبک و سیاق ایشان، دست به نوشتن کتیبه‏‌هایی آشکار بر تک‏برگی‌‏ها و کتاب نگاره‌هایش زده و حتی در ثبت جنبه‌‏های مختلف هنرآفرینی خود بر آثار، از آنان نیز پیشی می‌‏گیرد. او درواقع از فعل رقم زنی که پیش‌تر مقصود از آن تنها صیانت از اصالت کار و ثبت اثر به نام نقاش بود، تعریفی تازه ارائه داده و در این زمینه نیز مورد تأسی پیروانش واقع گردیده است. هدف تحقیق پیش ‏رو، بررسی چگونگی حضور رضا عباسی در آثارش، از خلال رقم‏‌ها و کتیبه‌‏هایی که بر آن‌ها نگاشته، بوده و دو سؤال مطرح است: 1. ارقام و کتیبه‌‏های رضا در دوره‏‌های مختلف چه ویژگی‌‏هایی را به نمایش می‏‌گذارند و روند تحول آن‌ها به چه صورت است؟ و 2. این ارقام و کتیبه‏‌ها به چه ترتیب خصلت‏‌های هنری این نقاش بی‌‏بدیل را نمود می‌‏بخشند؟ روش تحقیق، نظریه‌‏پردازی داده بنیاد است که یکی از مهم‏‌ترین استراتژی‏‌های پژوهش کیفی محسوب می‌‏شود و ابزارهای تولید داده برای این پژوهش، مشاهده و بررسی رقم‏‌ها و کتیبه‌‏هاست. تحقیق دو بخش را شامل است: ابتدا توصیفی مبسوط از شیوه‏‌ی نگارش و محتوای دست‏‌نوشته‌‏های این هنرمند و سیر تحول آن‌ها عرضه‌شده و اظهارات سایر پژوهشگران در این باب محل نقد و بازبینی واقع گردیده است. سپس نحوه‏‌ی بازنمایی جایگاه، حالات و دیدگاه‌‏های او در شیوه‌‏ی نگارش و پردازش رقم‌‏ها و کتیبه‏‌ها مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصله از بروز دگرگونی عمده در رقم زنی رضا عباسی پس از سال 1018 و ظهور تعیّن و تشخّص در رقم وی پس‌ازاین تاریخ حکایت دارد و پژوهش حاضر ویژگی‏‌های هنری او _همچون خلاقیت، برون‏‌نگری، خودآگاهی، خودباوری، تجربه‏‌گری و غیره را در نگاشته‌هایش عیان دیده و رقم‌‏های این هنرمند را بازتابی آشکار از حضور وی در آثار یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Manifestation of Riza Abbasi’s Artistic Characteristics in His Signatures and Inscriptions

نویسندگان [English]

  • Mojde Mokhlesi 1
  • Amir Maziar 2
1 PhD Candidate in Comparative and Analytic History of Islamic Art, Faculty of Theories and Art Studies, University of Art, Tehran
2 Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Theories and Art Studies, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Riza Abbasi’s signatures were unprecedented in Persian painting in both quality and quantity. Although the advent of signatures in Persian painting goes back to several centuries earlier and it became common practice for painters to insert their generally concealed signatures into their works toward the end of the sixteenth century, Riza, the noted painter of the Isfahan school of art, was the one who dared to trespass on the lofty realm of calligraphers and to use their signing and inscribing manners. In addition to signing his name, he puts conspicuous inscriptions on single-sheet works and also on manuscript illustrations which seldom carried inscriptions previously and thus enunciates autonomy for the art which was broadly considered a heteronomous one; the painter’s name and the painting’s completion date are manifestly provided alongside the calligrapher’s name and execution date. Riza even outstripped calligraphers in recording different aspects of his making conditions in the writings. In fact, he broadened the definition of signing, which formerly was just meant to establish the authenticity of the artwork and to record the name of the painter, and was followed by his epigones in this field, too. This article aims to discuss Riza Abbasi’s presence in his works through his autography and poses two questions: Firstly, what features do Riza’s signatures and inscriptions have and how do they develop through his career? And secondly, how do the autographs represent the painter’s artistic characteristics? Signature is generally categorized as a verbal self-reflective phenomenon, but when its visual features and form are also taken into consideration —such as the execution manner and position— it will change into something more than mere words; with the addition of this aspect, it can take a dual role in examinations. This study, using grounded theory as its methodology, has examined Riza’s writings from both viewpoints. It is comprised of two sections; one is descriptive and the other is analytic. In section one, a detailed description of the artist’s signatures and inscriptions has been provided. First, his signatures have been divided into two categories and their features and transition process have been discussed. This descriptive section shows that unlike the later ones, Riza’s earlier signatures were inconstant and are not to be found in all the works belonging to the first category; a fact which alludes to a transformation in Riza’s perception of his status in the middle of his career. Moreover, other scholars’ statements on the subject have been reviewed in this section, to wit, the contentious issue of the time at which the title of “Abbasi” was conferred upon Riza by Shah Abbas the Great, or conceivably was taken by him of his own volition. The present article, furnishing some convincing evidence (chiefly by denying the authenticity of the pre-1610 signatures which bear the title), has determined the year 1610 AD (1018 AH), which was a turning point in Riza’s career, as the date he earned the epithet; thereafter, he signed each and every one of his works —single-sheet works and illustrations— by using a visually and verbally constant phrase (“Work of the humble Riza-e ‘Abbasi”), calligraphically executed and aesthetically pleasing, which attracts the beholders’ attention at once. No changes were introduced to his signature for about thirty years. This consistency could affirm the genuineness of his works and is an eloquent reminder of the artist’s resolute character. Then, a thorough examination of the inscriptions is provided in which their content and writing manner have been dealt with in detail. The description exhibits the artist’s creativeness, talent, and pertinacity. Lastly, in the analytic section, the manner of signing and inscribing —including the painter’s penmanship, the positions and features of the signatures and inscriptions, and the information they contain— has been analyzed to trace the representation of the painter’s status, state, and viewpoints. The study has observed the manifestation of Riza’s artistic characteristics in his signing and has found his autography to be a true reflection of his presence in his works. Indeed, the artist who enjoys painterly self-consciousness, uses his inscriptions to chronicle his creating conditions. He provides the precise completion date, which is indicative of his worldly concerns. He names either the master whose work has been imitated, the portrayed figure, or the person for whom the work is created, which bears testimony to his preoccupation with individuality. He has noted the reasons and motivations for producing the works, too. By means of inscriptions, Riza has tried to communicate with the audience and by employing certain terms, he has accentuated the distance of representation (the distinction between presentation and representation) and reminded the observers that they are beholding a made-up picture. Riza Abbasi’s signatures and inscriptions are the declarations of the artist’s elevated social status and portray him as a gifted, creative, innovative, perceptive, persevering, adamant, consummate, extrovert, self-assured, and influential painter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Painting
  • Signature
  • Inscription
  • Riza Abbasi
آژند، یعقوب، رضا، آقا رضا و رضا عباسی (سه اسم و رقم در قالب یک قلم)، هنرهای زیبا، 21، بهار 1384، 77-86.
اردلان و بختیار، نادر و لاله، (1380)، حس وحدت: سنت عرفانی در معماری ایرانی، ترجمه حمید شاهرخ، اصفهان، نشر خاک.
استراوس و کربین، آنسلم و جولیت، (1395)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه‏ی زمینه‏ای، ترجمه ابراهیم افشار، تهران، نشر نی.
دانایی‏فرد و امامی، حسن و سیدمجتبی، استراتژی‏های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‏پردازی داده بنیاد، اندیشه مدیریت، 2، پاییز و زمستان 1386، 69-97.
شیمل، آن‏ماری، (1389)، خوشنویسی و فرهنگ اسلامی، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
قلیچ‏خانی، حمیدرضا، (1395)، رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته، تهران، انتشارات روزنه.
قمی، قاضی‏احمد، (1383)، گلستان هنر، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران، انتشارات منوچهری.
کنبی، شیلا، (1393)، رضا عباسی: اصلاح‏گر سرکش، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر.
مایل‏هروی، نجیب، (1397)، کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، دو جلد، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
منشی، اسکندربیک، (1392)، تاریخ عالم‏آرای عباسی، تصحیح ایرج افشار. تهران: انتشارات امیرکبیر.
ولش، آنتونی، (1389)، نگارگری و حامیان صفوی، ترجمه روح‏الله رجبی، تهران، فرهنگستان هنر.
هروی، مجنون. آداب‏المشق در مایل‏هروی، نجیب، (1397)، کتاب‏آرایی در تمدن اسلامی، جلد 1، مشهد انتشارات آستان قدس رضوی.
Balafrej, Lamia, 2019, The Making of the Artist in Late Timurid Painting, Edinburgh, Edinburgh University Press.
Roxburgh, David J., 2001, Prefacing the Image: The Writing of Art History in Sixteenth-Century Iran, Leiden, Brill.
Schroeder, Eric, 1942, Persian Miniatures in the Fogg Museum of Art, Cambridge, Harvard University Press.
Stchoukine, Ivan, 1964, Les Peintures des Manuscrits de Shah ‘Abbas Iera la Fin des Safavis, Paris, Libraire Orientaliste.
Welch, Anthony, 1976, Artists for the Shah: Late Sixteenth-Century Painting at the Imperial Court of Iran, Haven and London, Yale University Press.
Wilkinson, J. V. S., 1931, ‘Fresh Light on the Herat Painters,’ The Burlington Magazine for Connoisseureurs 58, 335: 61-67.