راهنمای نویسندگان

فصلنامه علمی نگره

شیوه‌نامه نگارش و شرایط ارسال مقاله

الف. کلیات

 1. نگره فصلنامه‌ای است علمی  که در همه زمینه هنرهای تجسمی (در حوزه ایران باستان، ایران اسلامی و معاصر)، منتشر می‌شود.
 2. استفاده از مقالات چاپ شده نگره با ذکر منبع بلامانع است.
 3. مسئولیت محتوای مقالات بر عهده نویسنده/نویسندگان است و باید حاصل کار پژوهشی آن‌ها باشد.
 4. چنانچه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندگان باید کتباً نماینده خود را به‌عنوان مسئول مکاتبات به دفتر نشریه معرفی کنند.(فرم تعهدنامه نویسندگان) (فرم 1)
 5. مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و طرح‌های تحقیقاتی، ضمن اشاره به آن باید با تأیید استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی به‌عنوان نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردد.(فرم تعارض منافع نویسندگان) (فرم 2)
 6. نویسنده مسئول مکاتبات باید گواهی دهند مقاله پیش‌تر در جای دیگر منتشرنشده است و تا اعلام نتیجه نهایی از سوی مجله نگره به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 7. در صورت تخلف نویسنده/نویسندگان از شرایط راهنمای شیوه‌نامه و ... هیچ مقاله دیگری از آن‌ها پذیرفته نخواهد شد.
 8. نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله آزاد است و مقالات دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
 9. برای تطبیق مقاله ارسالی با شیوه‌نامه نگارش نشریه نویسنده طبق فرم شماره 3 عمل نموده تا مقاله بدون اشکال ارسال و در فرایند بررسی و داوری تاخیری به وجود نیاید.(پرسشنامه تطبیق مقاله با راهنمای نگارش) (فرم 3)
 10. ارائه گواهی ایرانداک (سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) به آدرس (http://tik.irandoc.ac.ir)  تا 20 درصد الزامی است. جهت پیش گیری از سرقت ادبی از نرم افزار مشابهت جو استفاده می‌شود و تصمیم‌گیری و پذیرش مقالات و ارسال به داوری بر عهده سردبیر است.

 11. در صورت تأیید مقاله، از نویسنده مسئول مبلغ 2/500/000  ریال بابت هزینه چاپ مقاله دریافت می‌گردد.
 12. صدور گواهی پذیرش مقاله پس از تأیید مدیر اجرایی و پرداخت هزینه چاپ صورت می‌گیرد.
 13. فلوچارت بررسی مقالات و فرایند پذیرش آن در بخش اطلاعات نشریه آمده است.
 14. نشریه طی مدت 10 روز کاری، از زمان دریافت مقاله و فرم های 1 تا 3 و گواهی ایرانداک، پذیرش یا عدم پذیرش اولیه را اعلام خواهد کرد.
 15. فرایند داوری کاملا محرمانه است و پی‌گیری مسئول مکاتبات در هر مرحله از ارسال مقاله، داوری و پذیرش در سامانه نشریه قابل رویت است. 
 16. تقدم و تاخر انتشار مقالات تایید شده داوران با سردبیر است. 
 17. چنانچه مقاله ای خارج از ضوابط شیوه نامه نگارش ارسال گردد، قبل از ارائه به سردبیر و هیئت تحریریه برگشت داده می شود. 

ب. ساختار مقالات علمی برای نشریه نگره باید مطابق شرایط زیر باشد، در غیر این صورت موردبررسی قرار نخواهد گرفت. 

1. مشخصات کامل نویسنده/نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول مکاتبات در صفحه ای جداگانه ارسال شود.

2. مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) تهیه‌شده باشد.

3. مقاله ارسالی باید دارای این بخش‌ها باشد: عنوان، چکیده و واژگان کلیدی (فارسی و انگلیسی به‌صورت جداگانه)، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه تحقیق (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه، پی‌نوشت‌ها، منابع و مأخذ و References.

4. چکیده باید به ترتیب شامل بیان مسئله، اهداف و سؤال‌های اصلی پژوهش، روش تحقیق و شیوه جمع‌آوری اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل،  نتیجه پژوهش و واژگان کلیدی (حداکثر 300 کلمه)باشد. همچنین چکیده و واژگان انگلیسی باید حداکثر 800 کلمه (شرح مبسوطتری از چکیده فارسی) و به ترتیب مطالب تهیه و ارسال نمایند:

 • شرح مبسوط مسئله 2. اهداف 3. سؤال‌ها (با شماره) 4. شرح روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات، جامعه آماری، تعداد نمونه و روش نمونه‌گیری، شیوه اجرایی و شیوه تجزیه‌وتحلیل 5. ضرورت و اهمیت 6. نتایج 7. واژگان کلیدی 8. اسامی نویسنده/نویسندگان، مشخصات کامل و ایمیل 9. درصورتی‌که مقاله مستخرج از رساله/پایان‌نامه و یا طرح تحقیقاتی است.
 • تذکر: در چکیده انگلیسی، عناوین، مسئله، هدف/اهداف، سؤال/سؤال‌ها، روش تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق و نتایج بولد گردد.

5. مقدمه به ترتیب شامل: شرح مبسوط تر مسئله پژوهش، اهداف، سؤال‌ها و ضرورت و اهمیت تحقیق است و باید بدون ارجاع و مستقلا توسط نویسندگان نگاشته شود. 

6. روش تحقیق بعد از مقدمه باید به ترتیب شامل روش تحقیق، شیوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، تعداد نمونه موردبررسی، روش نمونه‌گیری، روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات باشد. (ارائه کلیه موارد ضروری است)

7. پیشینه تحقیق برای کلیه مقالات الزامی و اختلاف پژوهش‌های مقاله ارسالی با پژوهش‌های دیگران به صورت شفاف بیان گردد. همچنین ذکر عناوین مقالات، پایان‌نامه‌ها/رساله‌ها و طرح‌های تحقیقاتی به همراه درج سال انتشار و در مورد مقالات ذکر نام، سال و شماره انتشار نشریه و در مورد پایان‌نامه/رساله، ذکر نام استاد راهنما و دانشگاه و مقطع تحصیلی ضروری است. در صورت لزوم اگر قرار شد کتابی در پیشینه ذکر گردد، عنوان، نام مولف و سال انتشار و ناشر بیاید. ترتیب ارائه پژوهش‌های دیگران(مقالات، پایان‌‌نامه‌ها و سپس طرح‌های پژوهشی و کتاب‌ها).

8. نتیجه‌ باید به‌گونه‌ای منطقی و مستدل و روشن‌کننده بحث و یافته‌ها و به‌ویژه پاسخ به سؤال‌های اصلی مقاله باشد.

9. کلیه پی‌نوشت‌ها، اسامی و اصطلاحات لاتین، توضیحات ضروری (با ذکر ماخذ) با شماره مسلسل بیاید.

10. کلیه تصاویر با رزولوشن 300 dpi، فرمت jpg و باکیفیت قابل‌چاپ و شماره‌گذاری مسلسل و ذکر توضیح و مأخذ در زیر تصاویر و شماره تصاویر باید در متن باشد.

11. کلیه جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری و با درج مشخصات و مأخذ آن‌ها تنظیم گردد. شماره جدول و نمودار باید در متن باشد. مشخصات جداول در بالای آن و مشخصات نمودارها در پایین آنها ارائه گردد. 

12. کلیه واژگان لاتین در متن مقاله باید به فارسی بیاید و در صورت لزوم در پانوشت بیاید.

13. ارجاعات فهرست منابع و مأخذ (فارسی و لاتین): (ارجاع دهی به سبک APA)

1-13. در ارجاع درون‌متنی (نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره صفحه).

2-13. فهرست منابع و مأخذ (به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌گردد). کلیه فهرست منابع و ماخذ (اعم از فارسی، لاتین و سایت‌ها) پس از ترجمه بخش فارسی به همراه بقیه منابع انگلیسی و سایت‌ها، مجددا بر مبنای حروف نام خانوادگی در ذیل References تنظیم گردد.(این بخش در قسمت چکیده انگلیسی قرار می‌گیرد. 

الف. برای کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، ناشر.

ب. برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، دوره یا سال، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.

ج. برای مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده، نام، سال نشر، نام مقاله، نام نشریه الکترونیکی یا تارنما، تاریخ آخرین بازنگری، نشانی اینترنتی.

ج. شرایط ارسال مقالات

1. مقالات فقط از طریق سامانه ( www.negareh.shahed.ac.ir) قابل دریافت است.

2. تعداد صفحات مقاله به همراه تصاویر، نمودارها، جدول‌ها و نقشه‌ها( در هر صفحه 32 سطر با قلم نازنین اندازه 12 کم‌تر از 20 صفحه A4 و به صورت Word و Pdf ارسال گردد. 

3. نویسنده/نویسندگان مشخصات کامل خود را به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال و یا دانشگاه محل تحصیل، نشانی محل اقامت و شماره تلفن‌های تماس (ثابت و همراه) و پست الکترونیکی ثبت نماید. 

4. نویسندگان مسئول مقالات موظف هستند که در زمان ارسال مقاله نسبت به ثبت دقیق اطلاعات خود و تمام نویسندگان همکار دقت کافی داشته باشند و اطلاعات همکاران خود را به‌طور کامل و دقیق ثبت کنند. مرتبه علمی، وابستگی سازمانی (Affiliation) و ترتیب نویسندگان در زمان ارسال مقاله مهم است و این اطلاعات اولیه در مقاله‌ی پذیرش‌شده ثبت و منتشرمی گردد. هرگونه درخواست مبنی بر تغییر وابستگی سازمانی و تغییر رتبه علمی موردپذیرش نیست و منجر به عدم انتشار مقاله می‌گردد. لازم به یادآوری است حذف و یا اضافه کردن افراد بعد از ارسال مقاله طبق قانون اخلاق نشر (Cope) و کمیسیون نشریات وزارت علوم تخلف است و منجر به توقف روند داوری و بازگرداندن مقاله به نویسنده و ارسال مجدد مقاله از ابتدا می‌گردد.

5. پس از دریافت مقاله طی 10 روز کاری بررسی اولیه انجام و نتیجه آن به نویسندگان اعلام خواهد شد.

6. قبل از تماس با دفتر مجله اطلاعات مورد نیاز خود را در بخش‌های مختلف سامانه مطالعه فرمایید چنانچه پاسخ پرسش خود را نیافتید می‌توانید با تلفن دفتر نشریه (51215130-021) در روزهای زوج از ساعت 10 تا 12 تماس بگیرید.

توجه فرمایید: نشریه علمی نگره مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت هزینه انتشار مقاله دریافت می کند.

 د. فرم‌ها و... 

  دریافت فرم (1)

دریافت فرم (2)

دریافت فرم (3)

 «راهنمای ثبت‌نام و درخواست مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجو (ایرانداک)»

توجه فرمایید از ایمیل نشریه می توانید به جای ایمیل سردبیر برای ثبت در سامانه همانندجو ایرانداک استفاده نمایید:

negarehj-art@shahed.ac.ir

 (ارسال فرم‌ها همراه با مقاله و گواهی همانندجوی ایرانداک الزامی است)