گونه‌شناسی و طبقه‌بندی فرش‌های تصویرشده در نگاره‌های نسخه شاهنامه طهماسبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده فرش، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22070/negareh.2022.14099.2712

چکیده

شاهنامه شاه‌طهماسب یک اثر هنریِ بی‌بدیل اوایل مکتب نگارگری صفوی (تبریز دو) است؛ که مشتمل بر 258 نگاره بوده و نگاره‌های‌ این شاهنامه حاصل درهم‌آمیختگی دو مکتب مهم نگارگری پیش از خود یعنی مکاتب هرات و ترکمانان می‌باشد. عناصر موجود در طراحی هر یک از نگاره‌های منعکس شده در شاهنامه شاه‌طهماسب شامل مناظر طبیعی، صحنه‌های بزم و رزم، داستان‌های اسطوره‌ای، بناهای معماری ایرانی و فرش به عنوان جزء شاخص در نقش‌پردازی این شاهکار هنری محسوب می‌شود. مسأله اصلی در این پژوهش مطالعه طرح کلی و طبقه‌بندی فرش‌های تصویرگری شده در نگاره‌های نسخه شاهنامه شاه‌طهماسب و نیز بررسی نقوش و اجزای به‌کار رفته در آن‌ها است که با هدف دست‌یابی به مجموعه‌ای از اطلاعات طبقه‌بندی شده از این فرش‌ها در حوزه‌ ساختارشناسی طرح و نقش فرش ایرانی اجرا شده که در نهایت زمینه‌ای برای مقایسه دست‌آوردهای این پژوهش با فرش‌های بازمانده از دوره صفوی را فراهم آورد. بنابراین سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:
 1- ویژگی‌های نقوش و اجزای فرش‌های بازتاب یافته در نگاره‌های نسخه شاهنامه شاه‌طهماسب چگونه است؟
2- تنوع و طبقه‌بندی طرح‌ها در فرش‌های بازتاب یافته در نگاره‌های نسخه شاهنامه شاه‌طهماسب چگونه است؟
روش تحقیق، توصیفی‌تحلیلی با رویکرد ساختارشناسی طرح و نقش بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه کیفی انجام گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات به منظور دست‌یابی به پیشینه و سوابق تاریخی و شناسایی نگاره‌های شاهنامه، کتابخانه‌ای است. جامعه آماری مربوط به نگاره‌های نسخه شاهنامه شاه‌طهماسب که دارای طرح فرش می باشند، 80 نمونه را شامل می‌شود که از این میان تعداد 5 گروه از طبقه‌بندی طرح و نقش قالی که شامل 3 نمونه از گروه فرش‌های افشان، 2 نمونه طرح لچک‌ترنج، 3 نمونه طرح ترنج‌دار، 3 نمونه طرح قابی، 3 نمونه فاقد طرح و نقش متن به صورت هدفمند و بر اساس تنوع و کامل بودن طرح، برای تحلیل اطلاعات، به عنوان جامعه نمونه انتخاب و بررسی شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ظهور طرح‌های افشان و گردان، حاصل میل و شور هیجان نگارگران مکتب ترکمانان و اجرای طرح‌های قابی و واگیره‌ای دقیق محصول فعالیت نگارگران مکتب هرات (دو مکتب تاثیرگذار و پایه اصلی مکتب نگارگری تبریز دوره صفوی) می‌باشد و با توجه به نحوه اجرا، دقت و پردازش طرح و نقش قالی های نقاشی شده در نگارگره ها، به نظر می‌رسد فرش‌های موجود در این‌ نگاره‌ها بیشتر جنبه تزئینی داشته و در ترکیب بندی و فضاسازی کلی موضوع بکارگرفته شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology and Categorization of Illustrated Carpets in Shah Tahmasb’s Shahnameh

نویسندگان [English]

  • Ali Vandshoari
  • Roohollah Salimpour
Associate Professor, Faculty of Carpet, Tabriz Islamic Art University
چکیده [English]

In the Safavid period, along the growth of other arts, carpet was manufactured as a valuable product, by support of the patrons, while the period was known as the golden age of design, pattern, color and carpet production. Above all, the Persian painting, applying the illustration of dominant literary subjects, is constantly known as one of the fields, suitable for an artistic challenge. Shah Tahmasb’s Shahnameh is a highly influential issue in the realm of painting of Iranian historical periods which has been performed by the most professional artists. The present illustrated versions of Persian painting embody different concepts that have been elaborated by taking advantage of prevalent elements of the daily life. Shah Tahmasb’s Shahnameh which is known as one of the jewels of Persian painting of the mentioned period, having an expanded variety of unique features, is a proper domain to represent the artistic issues in a gorgeous way, and besides, the carpets play an important role in the composition and decoration. As a conclusion, the Persian carpets in the different versions of shahnameh, are considered as part of subjects, applied by artists in order to make relevant illustrations and are alike the elements of their own periods. However, it seems that illustrations of some existent illustrated carpets in the Shah Tahmasb’s Shahameh have their own principles in Iranian paintings.
Shah Tahmasb’s Shahnameh is considered as a magnificent art work of early Safavid Miniature School (Tabriz II).  Interwoven by the two main miniature schools of Herat and Turkmens, this masterpiece includes 258 illustrations. The main design elements of each illustration in Shah Tahmasb’s Shahnameh include natural scenery, battle and festivity scenes, mythical tales, Iranian architectural buildings and carpets.
Abundance of the carpets that are figured and illustrated in the mentioned version of Shahnameh, and also the historical period of it, which are supreme factors in the production of handmade carpets, demonstrate the importance of them. Therefore, the main issue in the present research is to conduct a study on the total pattern of illustrated carpets in Shah Tahmasb’s Shahnameh and to scrutinize on the figures and elements used in it which have been performed in order to reach a collection of categorized data about the carpets in terms of the structural aspects of design and illustration in Iranian carpets. At last, it will present a possibility to have a comparison on the outcomes of this research, on the carpets of the Safavid period. Thus, these are the main questions of the research:

What are the features of illustrations and elements in the represented carpets of Shah Tahmasb’s Shahnameh?
How are the diversities and categorizations of designs in the represented carpets of Shah Tahmasb’s Shahnameh?

The research method is descriptive-analytical with the pattern and design morphology approach and the data are analyzed qualitatively. The information about the identification and historical background of the illustrations of Shahnameh is gathered through library research. The study cases totally include 80 samples, out of which 14 samples in five categories (3 samples in the category of Overall Flower carpets, 2 samples in the category of Lachak Medallion, 3 samples in the category of Medallion, 3 samples in the category of Panel patterns and 3 samples in the category of patternless field designs) have been purposively selected for the analysis.
   According to the general categorization and features of each rank, the details and compounds have been considered and analyzed in the whole studies, and analyses are based upon the rules and principles of Iranian carpet which is adherent to the traditional designing principles of Iranian art. To have more understanding and observation about the mentioned carpets, the linear patterns of all the samples have been prepared and all the analyses are based upon them. The results demonstrate that the carpets available in the Shah Tahmasb’s Shahnameh are under the effect of a desire to fantasy and enthusiasm of the Turkmens school (which appears in Overall Flower carpets) and the original and meticulous style of Herat (demonstrated itself in framed carpets and Kufic margins). Generally, the carpets illustrated in the Shah Tahmasb’s Shahnameh are the fruits of imagination of the artists who their main concern was to represent the chief concept that they were focusing on, which is to illustrate different topics of Shahnameh beside the reflection of magnificence of the art protectors. Above all, the general construction of carpets conforms to those that remained from that period. The value of the carpets is so predominant, beside the other arts like music, architecture, handicrafts and etc. The illustrations are committed to the carpet weaving traditions of Iran and they construct significant parts of the illustrations, related to the dexterity of the artist, as if they have a decorative function and they cannot be assumed as remained carpets from the Safavid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miniature
  • Shah Tahmasb’s Shahnameh
  • Carpet
  • Design and Pattern
آژند، یعقوب. 1384. مکتب نگارگری تبریز و (قزوین و مشهد). چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
ایزدی، عباس. 1392. شناسایی، طبقه‌بندی و تحلیل طرح و نقش فرش در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر.
روحانی، عصمت. 1387. گره هندسی در معماری آثار نگارگران شاهنامه شاه‌طهماسب، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
سعیدی، زبیر. 1394. مطالعه‌ی تطبیقی مبانی زیبایی‌شناسی نقش شکارگاه در آثار نگارگری مکتب تبریز2 با آثار فرش دوره‌ی تاریخی صفوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
سودآور، ابوالعلا. 1380. هنر دربار ایران، مترجم ناهید محمد شمیرانی، نشر کارنگ، تهران.
شادلو، داوود. 1388. ویژگی‌های و معرفی نمونه‌های طراحی فرش دوره تیموری بر اساس نگاره‌های آن دوره، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد
شیرازی، علی‌اصغر، شادلو، داوود. 1388. بررسی فرش‌های بازتاب یافته در شاهنامه‌ی بایسنغری، گلجام، شماره 14، ص 49-29 .
شیلا، بلر. بلوم، جاناتان. 1387. هنر و معماری اسلامی، ترجمه دکتر یعقوب آژند، چاپ هفتم، انتشارات سمت، تهران.
فصیحی‌نیا، سانار. شاهسوارانی، وحید. 1392. جایگاه فرش در نگارگری ایران. پژوهش هنر، شماره 2 ، ص 134-129.
نجارپور، صمد. 1391. مطالعه تطبیقی نقوش فرش سده نخست عصر صفوی با نگارگری همان دوره، گلجام، شماره 21، ص 97-77.
نوری، سونیا. 1394. بررسی تطبیقی باغ ایرانی در نگارگری و فرش دوره صفویه و ارائه ی یک طرح فرش مبتنی بر مطالعات انجام شده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.
ولش، استوارت کری و همکاران. 1391. اوج نگارگری، به کوشش سید کمال جاج سید جوادی، چاپ اول، تهرن، پژوهشکده هنر.
Briggs, Amy. Timurid Carpets. Arc Islamica. No VII (1940), p. 20-54.
R،Canby. 2011. The SHAHNAMA of SHAH TAHMASP THE PERSIIAN BOOK OF KINGS. Metropolitan museum، New York.
Welsh, S.C. Two Shahs, Some Miniatures and the Boston Carpet. Boston Museum Bulletin, No 69. P. 6-14.