اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2398
تعداد پذیرش 322
تعداد عدم پذیرش 1101

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 13 %