اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2359
تعداد پذیرش 307
تعداد عدم پذیرش 1077

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 13 %