اصول اخلاقی انتشار مقاله

 اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

 اصول و سیاست‌های اخلاقی این نشریه براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (Cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که  نشریات دانشگاه شاهد به آنها متعهد هستند. مؤلفان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

وظایف سردبیر:

 • اصول اخلاقی مجله نگره در خصوص وظایف سردبیر مبتنی بر توصیه های کمیته اخلاق نشر است و برای بهبود کیفیت آن تلاش می کند.
 • سردبیرمسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله و مفید بودن به قوانین تصویب شده از دیگر وظایف سردبیر محسوب می شود.
 • بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست های هیئت تحریریه مجله و مفید بودن به قوانین تصویب شده از دیگر وظایف سردبیر محسوب می شود.
 • سردبیر باید مقاله را فقط از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شروندی و یا جهت گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.
 • سردبیر نباید هرگونه اطلاعاتی در باره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، و ناشر فاش کند.
 • فرآیند داوری در این مجله از نوع داوری دوطرفه خواهد بود. به گونه ای که همانطور که داور برای نویسنده نامشخص است، داور نیز نویسنده را نمی شناسد.

وظایف داوران:

 • داوری مقالات باید براساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داور باید هرگونه تشابه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع داردرا اعلام نماید.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقالات باید برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که به وسیله ی سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث  و اعلام و انتشارشود.
 • اطلاعات ویژه و یا ایده های به دست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.
 • هر داوری که احسای کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی است و یا طولانی شدن مرحلۀ داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است باید با ارجاع دهی کامل در مراجع همراه باشد.
 • داوران مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نباید برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان:

 • نویسنده باید مقاله ای علمی از دستاوردهای تحقیقاتی خود را با بیانی علمی و متناسب با شیوه نامه مجله ارائه نماید.
 • مقالات باید با جزئیات کافی و مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آنرا بدهد، اظهاات جعلی و نادرست، غیر اخلاقی بوده و غیر قابل قبول است.
 • ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است.
 • مقالات ارائه شده به وسیله ی نویسندگان باید کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
 • از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام مقاله دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شودویا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.
 • نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تأیید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی دقتی در مقاله خود شود، سردبیر مجله یا ناشر را در جریان آن قرار داده و نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.
 • در صورتی که از نویسنده خواسته شود، داده های خام، مصاحبه و یا پرسشنامه ها و موارد مرتبط در مقاله را بکار برده، ارائه و معرفی نماید.