دوره و شماره: دوره 19، شماره 69، فروردین 1403، صفحه 5-205 
بررسی تأثیر نقاشی نگارگری ایرانی بر نگارگری معاصر پاکستان (2021-1947م)

صفحه 39-61

10.22070/negareh.2022.15964.2998

زهره پیرزاده؛ علی‌اصغر فهیمی‌فر؛ خشایار قاضی زاده؛ صفا کاضمیان مقدم