دوره و شماره: دوره 19، شماره 70، تیر 1403، صفحه 5-205 
مطالعه و بررسی میدانیِ بازشناسی رنگین نگاره‌های کوه دمبه اصفهان

صفحه 122-135

10.22070/negareh.2022.16602.3086

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ منیژه هادیان دهکردی؛ اردشیر جوانمردزاده