دوره و شماره: دوره 18، شماره 67، مهر 1402، صفحه 5-268