دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، دی 1402، صفحه 5-215