دوره و شماره: دوره 17، شماره 63، مهر 1401، صفحه 0-240