مطالعه تطبیقی نگاره‌‌های ابراهیم(ع) در آتش با روایات و تفاسیر قرآن از عصر ایلخانی تا صفوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه آتاترک ارزرم

2 استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 کارشناس ارشد رشته هنر اسلامی گرایش نگارگری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

10.22070/negareh.2021.4951.2352

چکیده

معجزات پیامبران یکی از موضوعات مذهبی است که بخشی از مباحث قرآنی را به خود اختصاص داده و در سوره‌‌های متعددی از آن‌‌ها سخن به میان رفته است. در این میان معجزه سرد و سلامت شدن آتش برای حضرت ابراهیم(ع) از مواردی است که مکرراً در متون دینی و تاریخی ذکر شده و در ادوار مختلف هنر ایران دوره اسلامی مورد توجه نقاشان و حاکمان وقت قرار گرفته است. این پژوهش با اهداف، شناسایی نگاره‌‌هایی که انطباق بیشتری با روایات قرآن کریم دارند و پی‌‌بردن به میزان تطابق مضمون و محتوای روایت معجزه سرد و سلامت شدن آتش برای حضرت ابراهیم(ع) با نگاره‌‌های معجزه ایشان، انجام گرفته است. از این‌‌رو، این نگاره‌‌ها را از نظر عناصر تصویری با روایات قرآنی مورد مطالعه قرار می‌‌دهد. در واقع میزان مطابقت نگاره‌‌های معجزه سرد و سلامت شدن آتش برای حضرت ابراهیم(ع) با روایات قرآن کریم و متون تفسیری مورد بررسی قرار می‌‌گیرد. سوالات این تحقیق عبارتند از: 1- این نگارگران تا چه میزان در بیان تصویری معجزه، به روایت اصلی آن یعنی قرآن کریم وفادار مانده‌‌اند؟ 2- گفتمان فرهنگی و هنری حاکم بر آن دوره، با نگاره‌‌های معجزه سرد و سلامت شدن آتش برای حضرت ابراهیم(ع) چه رابطه‌‌ای دارد؟این تحقیق به روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی انجام شده و اطلاعات و نمونه‌‌های مطالعاتی با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی گردآوری شده است. با مطالعه و تحلیل محتوایی این نگاره‌‌ها می‌‌توان پی‌‌برد که معجزه به‌‌تصویر درآمده از حضرت ابراهیم با توجه به عناصر تصویری به‌‌کار رفته در نگاره‌‌ها، روایت و مضمون نگاره‌‌های مورد مطالعه، گاه مانند قرآن و متون تفسیری، تصویر شده است و گاه دارای تفاوت‌‌های موردی با متون تفسیری هستند. نگارگران به فراخور بینش و دریافت خویش، عناصر تصویری را در نگاره‌‌های خود رقم زده‌‌اند و حاکمان در جهت مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود از آن بهره برده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Paintings of Ibrahim in the Fire with Verses, Narratives and Interpretations of the Qur'an from the Ilkhanid to the Safavid Era

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadzadeh 1
  • Rahim Charkhi 2
  • Somayeh Zadamiri 3
1 professor, tabriz islamic art university and Ataturk university of Erzurum
2 Tabriz islamic art university
3 Islamic art.tabriz islamic art university. tabriz. iran
چکیده [English]

Miracle as a divine sign and proof is a clear and rightful indication to show the prophecy and its connection with God. The miracles of the prophets are among the religious topics and part of Qur'anic topics that have been discussed in several chapters. In the meantime, the miracle of coldness and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon him) is one of the cases that has been repeatedly mentioned in religious and historical texts and has been considered by painters and kings and rulers of their time in different periods of Iranian art throughout the Islamic period. The present study aims to determine the degree of conformity of the theme and content of the narrative of the miracle of coldness and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon him) with images of his miracles. These images are studied in terms of visual elements with Qur'anic narratives. In addition, identifying images that are more consistent with the narratives of the Holy Qur'an is another goal of this study. In fact, this article, while introducing various left images that depict the miracle of cooling and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon him), based on the examples of Iranian painting, and matching the drawings with the Qur'anic narrative and analyzing their visual elements, examines the degree of correspondence of the drawings with the theme of the miracle of coldness and healing of the fire for prophet Ibrahim (Peace be upon him) with the narratives of the Holy Qur'an and interpretive texts to determine to what extent these painters had remained faithful to its main narrative, the Holy Qur'an, in expressing the image of the miracle. This research also seeks to determine what the cultural and artistic discourse of that period had to do with the images of the miracle of coldness and healing of fire for Ibrahim. To achieve this, first the definition of a miracle is presented with reference to the Holy Qur'an and hadiths and commentaries. This is done because the word “miracle” has several instances and is used by its users, which in this article is based on the Holy Qur'an and interpretive texts, and then it is followed by the introduction of drawings. The miracle of coldness and healing of fire for Ibrahim, the visual narrative and their content study are discussed subsequently. This research has been done by descriptive, comparative and analytical methods and information and study samples have been collected using library and internet resources. By studying and analyzing the content of these drawings, it can be seen that the miracle by prophet Ibrahim (peace be upon him) has been depicted according to the pictorial elements used in the drawings, the narrative and content of the studied drawings, sometimes as per Qur'an and interpretive texts, while sometimes they have occasional differences with interpretive texts. In general, the place of the meanings of the miracle of coldness and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon him) in Iranian painting based on Qur'anic verses and interpretive texts can be divided into two groups: drawings that are completely consistent with the text of the Qur'an and interpretive texts, and illustrations and drawings that are somewhat consistent with Qur'anic verses and interpretive texts. By comparing the narratives and interpretations of the Qur'an with the drawings of Ibrahim's miracle, it was determined that the drawings of the version of the stories of the prophets in the Safavid period are more compatible with the Qur'anic narratives than other drawings. In other words, the images of the stories of the prophets are depicted closer to the text of the Qur'an and interpretive texts. In addition, painters have created visual elements in their paintings according to their insights and perceptions, and the rulers have used them to legitimize their rule. In other words, the interest and tendency of the rulers of the time led to the creation of works with a religious theme. By showing their connection with the prophets of God, they took steps to legitimize the claim of monarchy and the promotion of the proclamation of religion, and thus to increase their political power by gaining cultural prestige. They used art in the direction of their desires, and in this way, by doing so and paying attention to religious issues, they introduced themselves as the continuation of the path of God's messengers and gave legitimacy to their rule. They used religious imagery to reflect their ideas and thoughts, and since these images were influenced by the tastes of kings and the prevailing moral and religious principles, increased their prestige and power among the people. Thus, the prevailing cultural and artistic insight in each period has influenced the images of the miracle of coldness and healing of fire for prophet Ibrahim (peace be upon him).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miracle
  • Images of Ibrahim
  • Ibrahim in the Fire
  • Iranian Painting
قرآن کریم.
آژند، یعقوب. 1387، مکتب نگارگری شیراز، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب. 1387، مکتب نگارگری هرات، چاپ اول، تهران: فرهنگستان هنر.
آژند، یعقوب. 1389، نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)، جلد1 و2، چاپ اول، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌ها (سمت).
احمد‌‌پناه، ابوتراب و شیرین نظری‌‌زاده دهکردی. 1395، «پژوهشی برای معرفی جلد اول گلچین اسکندر سلطان 813 ه.ق متعلق به بنیاد گلبنکیان لیسبن پرتغال»، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، شماره4، دوره 21، ص 31-38.
امامی‌‌خلیل‌‌آبادی، مرتضی. 1388، معجزه بیان، چاپ اول، شهرکرد: انتشارات دانشگاه شهرکرد.
بیومی‌‌مهران، محمد. 1383، بررسی تاریخی قصص قرآن، جلد 1، ترجمه سید محمد راستگو، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
پاک‌‌نیا‌‌تبریزی، عبدالکریم. 1388، قصه‌‌های قرآن از آدم تا خاتم، چاپ اول، تهران: انتشارات مبین اندیشه.
جزایری، نعمت‌‌‌الله. 1392، قصص‌‌الانبیا (تاریخ انبیا از آدم تا خاتم)، ترجمه صادق حسن‌‌زاده و حسین حسن‌‌زاده، چاپ پنجم، قم: انتشارات اجود.
خزایی، محمد. 1386، «مرقعات معروف ایرانی در موزه‌‌های استامبول و برلین»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره6، ص 63-76.
دشتگل، هلناشین. 1389، معراج‌‌نگاری نسخه‌‌های خطی تا نقاشی‌‌های مردمی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
دهخدا، علی‌اکبر. 1377، لغت‌‌نامه دهخدا، جلد 14، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
رضائی‌‌اصفهانی، محمدعلی. 1380، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، جلد1، چاپ اول، رشت: انتشارات کتاب مبین.
ریشار، فرانسیس. 1383، جلوه‌‌های هنر پارسی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
سعیدی‌‌روشن، محمدباقر. 1379، معجزه شناسی، چاپ اول، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
شایسته‌‌فر، مهناز. 1384، هنر شیعی، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات هنر اسلامی.
شیرازی، ناصرمکارم. 1378، تفسیر نمونه، جلد8، 12 و 13، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
صداقت، معصومه. 1386، «پیامبران اولوالعزم در نگاره‌‌های قصص‌‌الانبیا ابواسحاق نیشابوری»، دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی، شماره 7، ص 23-46.
طباطبائی، محمدحسین. 1384، تفسیرالمیزان، جلد1 و 14، ترجمه محمد باقرموسوی‌‌همدانی، قم: انتشارات اسلامی.
عکاشه، ثروت. 1380، نگارگری اسلامی، ترجمه غلامرضا تهامی، چاپ اول، تهران: حوزه هنری.
کیان‌‌فر, جمشید. 1380، تاریخ روضه‌‌الصفا فی سیره‌‌الانبیا و ملوک و الخلفا، جلد اول، تهران: اساطیر.
محمدزاده، مهدی. 1387، «قصص قرآنی به روایت نگارگران مکتب ایلخانی تبریز در جامع‌‌التواریخ»، دو فصلنامه هنرهای اسلامی، شماره4، ص 8-19.
نیشابوری، ابواسحاق‌ابراهیم‌بن‌منصور‌ابن‌خلف. 1386، قصص‌‌الانبیا (داستان پیغامبران)، به اهتمام حبیب یغمائی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.