دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، دی 1401، صفحه 5-220