دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، تیر 1401، صفحه 5-246