تبیین جریان هنر اسلامی در نمایشگاه‌های جهانی، جشنواره‌های ملی و دوسالانه‌های هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر، دانشکدهٔ علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

2 عضو هیئت علمی گروه زبان‌شناسی دانشگاه پیام نور

10.22070/negareh.2021.5559.2517

چکیده

رویدادهای هنری (نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و دوسالانه‌ها)، زمینه‌ای برای معرفی، مجموعه‌سازی و مستندسازی آثار هنر اسلامی بوده‌اند و نگارش تاریخ هنر اسلامی و گزینش و انتخاب موزه‌ها را جهت داده‌اند. هدف مقاله حاضر مطالعه رویدادهای هنر اسلامی و تاثیر آن بر معرفی و نمایش آثار هنر اسلامی است و این پرسش دنبال می‌شود که رویدادهای هنری در سه گفتمان استعمار، ملی‌گرایی و جهانی‌شدن چگونه روایت‌های متفاوت از هنر اسلامی ارائه می‌دهند؟ به این منظور با روش مطالعه اسنادی به تحلیل مستندات و گزارش‌ها درباره رویداهای هنر اسلامی می‌پردازیم و داده‌ها و اطلاعات را مبتنی بر «تحلیل روند» سازماندهی می‌کنیم تا روند برگزاری نمایشگاه‌ها و تأثیر آن بر نمایش آثار هنر اسلامی روشن شود. 
یافته‌های پژوهش سه جریان را در برگزاری رویدادهای هنری متمایز می‌کند؛ اول، در نمایشگاه‌های جهانی (که از نمایشگاه 1851 لندن آغاز و تا نمایشگاه هنر محمدی در سال 1910 در مونیخ تداوم یافت)، هنر اسلامی به عنوان هنر شرقی و مستعمراتی معرفی و ارائه شد و روایتی شرق‌شناسانه بر آن غالب گردید. دوم، در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی (که توسط کشورهای تازه استقلال‌یافته و دولت‌های تازه تأسیس شده پس از 1920 برگزار می‌شد)، هنر اسلامی به عنوان میراث فرهنگی و بخشی از دارایی و ثروت ملی به نمایش می‌آمد و به تدریج روایت ملی‌گرایانه بر هنر اسلامی غالب شد. سوم این که نمایشگاه هنر اسلامی در سال 1976 پایانی بر جریان پیشین بود و با افول ملی‌گرایی و برآمدن گفتمان جهانی‌شدن، نمایشگاه‌های هنر اسلامی نیز وارد مرحله تازه‌ای شدند. این بار دوسالانه‌های هنر معاصر به نمایش و ارائه هنر اسلامی مدرن و معاصر پرداختند. با این حال آنچه در این رویدادها به عنوان هنر اسلامی معاصر ارائه شده، روایتی از هنر معاصر در سرزمین‌های اسلامی است و بیش از آنکه معرف هنر اسلامی باشد، دربرگیرنده تجربه‌های هنر معاصر است که اغلب ساختارشکن و انتقادی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Art, Exhibitionary Oder, World Exhibitions, Art Biennials, Contemporary Islamic Art.

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Moridi 1
  • Behzad Moridi 2
1 Faculty Member, Faculty of Theoretical Sciences and High Art Studies, University of Art, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Payame Noor University, Department of Linguistics, Iran Email: behzadmoridi@yahoo.com
چکیده [English]

The display of Islamic artworks has not had a uniform, integrated and stable narrative; these works have been displayed in different exhibitions in different ways and the concept of Islamic art has also been influenced by Islamic art exhibitions. Therefore, studying the works of Islamic art in exhibitions can reveal the hidden ideologies and direction in these art events.
Exhibitions are not neutral and unbiased; they have special cultural and political connotation. According to Timothy Mitchell, these events select and arrange works based on the "Exhibitionary Order"; Exhibition order finds rules over time and imposes norms on the understanding and interpretation of works and objects. Therefore, the study of art events (exhibitions, biennials and festivals) is a good approach to explain how to interpret and recognize works of art. It is from this perspective that we can know how the works of Islamic art were known, interpreted and understood in different periods. In this article, we discuss the impact of art events on the introduction, collection and documentation of Islamic art; events that give direction to the art history and selection process of museums. These artistic events have influenced the introduction, collection, documentation, categorization and conceptualization of Islamic art.
The present research method is based on event studies. Study of art events (exhibitions, biennials and festivals) is a good approach to explain the complex relationship between art and reality. Nathalie Heinich sees the study of artistic events as a pragmatic approach in the sociology of art that studies how values are produced and reproduced in exhibitions. In this article, we pursue the methodological questions of how these exhibitions present Islamic art. How do they shape narratives of Islamic art influenced by dominant artistic discourses and currents? In this article, the events and exhibitions of Islamic art in the three discourses of Colonialism, Nationalism and Globalism are studied and this question has arisen that: how three different narratives of Islamic art in the colonial, national and global discourses were formed? The event’s study can analyze the hidden and ideological functions of exhibitions in the construction of art history. The Data collection method in this article is documentary analysis and data organization is based on the trend analysis.
The results of this article distinguish three currents of "world fair", "national festivals" and "art biennials". The world fair began with the first exhibition in 1851 and continued until the Mohammadi Art Exhibition in 1910 in Munich. The event, sponsored by one country each year, was an arena for the colonial powers to compete and show their power and influence around the world. The Ottomans, first participated in the 1867 Paris Exhibition, and Iran was the first to officially attend the 1873 Vienna Exhibition. Influenced by the development of French colonialism, the Egyptian and Moroccan pavilions gradually held more significant pavilions at world fairs. After the 1870s, unlike previous periods when booths were categorized by country, a special hall was created as Islamic art, which included works from Iran, Arabia, Turkey, Egypt and India. This exhibition was an important step in documenting Islamic art and changing attitudes towards Islamic art. Actually, In these exhibitions, under the influence of the West and influenced by the colonial discourse, that Oriental-Islamic objects and subjects were selected and acquired by Western museums; it was during this period that works and objects were collected, categorized and named, and an Orientalist conception of Islamic art was formed.
In the first half of the twentieth century, with the development of the nationalist discourse and the establishment of new governments in Iran and the Arab countries, a new stream of national festivals and festivals began. In these exhibitions, which lasted from the 1920s to the end of the 1960s, Islamic art was considered as cultural heritage and part of national wealth, and the nationalist narrative dominated Islamic art. During this period, exhibitions were held not under the title of Islamic art, but on the basis of nations with the titles of art of Iran, Turkey, Iraq, Egypt and included works of Islamic art as part of the national heritage; the 1976 Islamic Art Exhibition marked the end of this stream. Since the 1980s, with the decline of nationalism and the rise of the globalization discourse, Islamic art exhibitions have entered a new phase. This time, Islamic art was presented as contemporary art in exhibitions, and the Biennial of Contemporary Art tried to present it as an artistic style beyond nationalism. However, what is displayed in these events as contemporary Islamic art is a narrative of contemporary art in Islamic lands. In other words, this current includes the experiences of contemporary art, which are often deconstructive and critical, rather than representative of Islamic art.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islamic Art"
  • "Exhibitionary Order"
  • " World fair"
  • "Art Biennials"
  • "Contemporary Islamic Art"
استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1385) اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
دشتی‌زاده، مریم، اصغر جوانی، فرزان سجودی (1394) شناخت هنر اسلامی در نظام اندیشگانی موزه های غرب، فصلنامه حکمت معاصر، سال ششم، شماره 4 (پیاپی 18)، صفحه 99 تا 115.
فلیک، اووه (1388) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، نشر نی.
کاووسی، ولی‌الله (1398) سرآغاز تاریخ‌نگاری هنر اسلامی در بونه استشراق، استعمار و مجموعه‌داری، نشریه هنرهای زیبا، دوره 4، شماره 4، صفحه 15 تا 24.
ورنویت، استیون (1385) ظهور و رشد باستان‌شناسی دوران اسلامی، ترجمه پروین مقدم، گلستان هنر 1385 شماره 4، صفحه 35 تا 50.
Abdallah, Monia (2015) A historical synthesis on the nation of contemporary Islamic art, in: In: R. Oliveira Lopes, G. Lamoni and M. Brito Alves (eds.), Global Trends in Modern and Contemporary Islamic Art, Lisbon, 77-94.
Amin Alsaden (2019) Baghdad’s Arab Biennial: Regional Subversions, Global Ambitions, Journal of Third Text, 33:1, 121-150.
Aramco Magazine (1976) The World of Islam, Special Issue of Aramco Magazine, Volume 27, Number 3.
Banci, Selda (2009) Turkish Pavilion, In: the Brussels Expo’58: A Study on Architectural Modernization in turkey during the 1950S, A study on Modernization in Turkey during the 1950S, A Thesis Submitted the Graduate School of Social science of Middle east Technological University.
Çelik, Zeynep (1990) Displaying the Orient: Architecture of Islam at Nineteenth Century World’s Fairs, Berkeley: University of California Press.
Fulco, Daniel (2017). Displays of Islamic Art in Vienna and Paris Imperial Politics and Exoticism at the Weltausstellung and Exposition Universelle, Rivista MDCCC 1800: 6 (Summer 2017) Venice: Edizioni Ca’Foscari, pp. 51-65.
Gerschultz, Jessica (2018) the concept of “Decorative” Art in Tunisian Salon: Root of the Tunisian Ecole, in book: Maltzahn, Nadia von and Monique Bellan (2018) The Art Salon in the Arab Region Politics of Taste Making, orient institute Beirut.
Grabar, Oleg (2006) Islamic Art and Beyond: Constructing the Study of Islamic Art, Volume III, Ashgace Publishing
Green, Charles and Anthony Gardner (2016) Biennials, Triennials, and Documenta: The Exhibitions That Created Contemporary Art, Wiley Blackwell.
Grinell, Klas (2018) Framing Islam at the World of Islam Festival, London, 1976, Journal of Muslims in Europe 7 (2018) 73-93
Hamid Irbouh (2012) Art in the Service of Colonialism: French Art Education in Morocco, 1912-1956, I.B.Tauris.
Haslauer, Amely (2010) Islamic art in Vienna circa 1900 and the Munich exhibition, In: After One Hundred Years, Edit by Andrea Lermer, Avinoam Shalem, Brill. 
Heinich, N. (2000) ‘What is an artistic event? A new approach to the sociological discourse’. In: Boekmancahier, jrg. 12, nr. 44, pp.159-168.
Islamic Art Magazine (2017) the opening of the Sharjah Islamic Arts Festival 2017/2018, published in Dec 14, access online.
Julia Bethwaite and Anni Kangas (2018) The Scales, Politics, and Political  Economies of Contemporary Art Biennales, Policy Studies organization, Vol. 2, No. 3, 1-14
Lau, Lisa and Ana Cristina Mendes (2011) Re-Orientalism and South Asian Identity Politics: The Oriental Other Within, Routledge.
Lenssen, Anneka (2008) "Muslims to Take Over Institute for Contemporary Art": The 1976 World of Islam Festival, Middle East Studies Association Bulletin, Vol. 42, No. 1/2 (Summer/Winter 2008), pp. 40-47
Lermer, Andrea and Avinoam Shalem (2010) After One Hundred Years: The 1910 Exhibition "Meisterwerke muhammedanischer”, BRILL.
Maltzahn, Nadia von and Monique Bellan (2018) The Art Salon in the Arab Region Politics of Taste Making, orient institute Beirut.
Mitchell, Timothy (1989) The World as Exhibition, Comparative Studies in Society and History, Vol. 31, No. 2, pp. 217-236.
Mitchell, Timothy (2002) “Orientalism and the Exhibitionary Order.” In The visual culture reader. Ed. by N. Mirzoeff. New York: Routledge.
Naef, Silvia (2010) Exhibiting the Work of Artists from ‘Islamic’ Backgrounds in the West: Current Practices and Future Perspectives” in: orientalism and ephemera Edith by Glen Lowry, West Coast Line Journal, N 64, p. 30-37.
Pancaroğlu, Oya (2007). Formalism and The Academic Foundation of Turkish art in the early twentieth century, Muqarnas: History and Ideology: Architectural heritage of the “Lands of Rum”, V. 24, pp.67-78.
Rizvi, Kishwar (2007) Art History and the Nation: Arthur Upham Pope and the Discourse on "Persian Art" in the Early Twentieth Century, Muqarnas, Vol. 24, History and Ideology: Architectural Heritage of the "Lands of Rum", pp. 45-65.
Roxburgh, David J. (2010) After Munich: Reflections on Recent Exhibitions, in After One Hundred Years, Edit by Andrea Lermer, Avinoam Shalem, Brill.  
Troelenberg, Eva-Maria (2010) Framing the Artwork: Munich 1910 and the Image of Islamic Art, in: After One Hundred Years, Edit by Andrea Lermer, Avinoam Shalem, BRILL
Troelenberg, Eva-Maria (2012). “Islamic Art and the Invention of the Masterpiece: Approaches in Early Twentieth-century Scholarship,” In:  Bonoît Junod and Others, Islamic Art and the Museum, Saqi Books, pp188-183..