کلیدواژه‌ها = خوشنویسی
تحلیل بازنمود رویکرد سنّت‌گرا در آثار نقاشیخط دهۀ هشتاد ایران

دوره 10، شماره 35، آذر 1394، صفحه 78-92

10.22070/negareh.2015.256

جواد علیمحمدی اردکانی؛ پرنیا پژوهش‌فر


مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 5-14

الهه پنجه‌باشی؛ ابوالقاسم دادور