دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، آبان 1395، صفحه 3-120