دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 3-120 

مقاله پژوهشی

ویژگی‌های ساختاری تذهیب قرآن تاشی خاتون

صفحه 4-15

10.22070/negareh.2016.420

مهران هوشیار؛ وحیده میرزاخانلو