دوره و شماره: دوره 16، شماره 59، مهر 1400، صفحه 0-190 
معراج سلطان‌محمد و ﺑرگرفتگی آن در سه نقاشی معاصر ایران با رویکرد بیش‌متنیت ژنت

صفحه 61-73

10.22070/negareh.2020.5312.2456

منیژه کنگرانی فراهانی؛ بهمن نامورمطلق؛ محمد علی خبری؛ محمدرضا شریف زاده