دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، دی 1400، صفحه 5-196