دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 1-112