دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، مهر 1391، صفحه 1-96