بررسی موقعیت اجتماعی نقاشی‌ دیواری پس از انقلاب در ایران (با رویکرد جامعه‏شناسی پی‏یر بوردیو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دورۀ دکتری پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران.

2 دانشیار دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقالۀ حاضر به تحلیل نقاشی دیواری معاصر پس از انقلاب و سرمایه‏های نمادین، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ‌آن می‏پردازد، که حاکی از تحولات سیاسی و اجتماعی و کنش‏ها و میدان‏های قدرت در حوزۀ نقاشی و میدان قدرت دولتی است. فرضیۀ اصلی مقاله این است که نقاشی دیواری در هر دوره‏ تحت نفوذ میدان‏های قدرت تولید‏ می‏شود. برای آزمون این فرضیه، آثار نقاشی‏ دیواریِ پس از انقلاب در شهر تهران در نظر گرفته‌ شده است. چگونگی فعالیت عاملان حاضر (هنرمندان نقاش)، جایگاه و مواضع این میدان هنری در موقعیت‏های اجتماعی‏، سیاسی و هنری زمانه‌شان، نوع سرمایه‏ها و منش‏های ایشان عمده پرسش‏های مطرح در این نوشتار است. روش تحقیق این مقاله با بهره‏گیری از روش‌شناسی جامعه‌شناختی پی‏یر بوردیو بوده و به تحلیل تکوین میدان نقاشی دیواری در فضای اجتماعی پس از انقلاب می‏پردازد.
در نتیجۀ پژوهش حاضر درمی‏یابیم که سبک نقاشی دیواری در دورۀ مدنظر حاصل تمایز معنادار از نقاشی‏دیواری ایران قبل از انقلاب و براساس سرمایۀ فرهنگی برآمده از حاکمیت سیاسی وقت ایران بوده است. وابستگی نقاشی دیواری به میدان قدرت، در بحبوحۀ انقلاب و هم‌زمان با پیروزی آن، این هنر را به کانون اصلی قدرت که توده‌های مردمی و جریان‌های انقلابی بودند متصل می‌کرد و با آغاز دورۀ تثبیت انقلاب و سازمان‌دهی میدان قدرت این هنر تحت حمایت و تأیید آن به‌ کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Social Position of Post Revolution Wall Painting Art in Iran (based on Pierre Bourdieu Sociology)

نویسندگان [English]

  • Behnam Zangi 1
  • Habibbollah Ayatolahi 2
  • Asghar Fahimifar 3
1 PH.D Student of Art research, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present article analyzes the contemporary post revolution wall painting art and the symbolic, social and cultural capital dominant on it that are indications of social and political changes, actions and field of power within the scope of painting and state field of power.
The main hypothesis in the article is that the wall painting art is produced while being influenced by the field of power in every period and to test the mentioned hypothesis there are considered the post revolution wall paintings in the city of Tehran. The way the present artists act, the position and place of this artistic field in social, political and art situations, the type of the capital and their habitus, all are the major questions considered within this paper. The research method is also based on Pierre Bourdieu sociological views and tries to analyze the genesis of wall painting field in social space after the revolution.
The conclusion shows that the style of the specified period wall paintings is the result of a meaningful differentiation from the pre revolution paintings and is based on the cultural capital which is itself resulted from the current political governance.
The dependence of wall painting to the field of power, in the height of revolution and simultaneous with its victory, connected this art to the main focus of power, the Mass and revolutionary forces, and was supported and confirmed by the revolution after its consolation and establishment of field of power. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-revolutionary Wall painting
  • Bourdieu’s Sociology
  • Social Situation
  • Field of Power
  • Capital