دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، دی 1396، صفحه 5-164 
بیان تصویری در آثار آقا میرک نقاش

صفحه 99-111

10.22070/negareh.2017.664

مصطفی ندرلو؛ محمدتقی آشوری؛ محمد خزایی