دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، فروردین 1394، صفحه 5-108 
بررسی نسخۀ مصورنامه خسروان و تأثیر آن در هنر دورۀ قاجار

صفحه 67-81

10.22070/negareh.2015.207

ماه منیر شیرازی؛ ابوالقاسم دادور؛ فاطمه کاتب؛ مریم حسینی