دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 5-110