مطالعۀ تطبیقی دو برگ از مرقع گلشن درکاخ گلستان تهران و کتابخانۀ چستربیتی دوبلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

چکیده

مرقع گلشن، موجود در کاخ گلستان در تهران، یکی از مهم‌ترین و کامل‌ترین مرقعات باقی‌مانده از نقاشخانۀ سلطنتی جهانگیرشاه بابری است، اما اوراق دیگری نیز از این مرقع در اقصی نقاط جهان پراکنده است. یکی از این اوراق تنها برگ مرقع گلشن مضبوط در کتابخانۀ چستربیتی دوبلین است و می‌تواند با این مرقع در ارتباط باشد. از آنجا که اوراق این مرقع به‌صورت جدا از هم نگهداری می شود، ترتیب قرارگیری آن ها حاثز اهمیت است. بدین منظور، برای شناخت و مطالعۀ بهتر این اثر می‌بایست اوراق پراکندۀ آن به‌همراه سایر اوراق مجدداً به‌صورت ترتیبی نظم داده شود. لذا ارائۀ شناختی منطقی از صفحات مقابل در چیدمان ترتیبی مجدد اوراق این مرقع بسیار مؤثر خواهد بود. از آنجا که یکی از اوراق مرقع گلشن مضبوط در کاخ گلستان در منظر نخست شباهت زیادی به برگ مرقع چستربیتی دارد، این سوال مطرح می‌گردد که آیا این دو برگ را می‌توان به عنوان صفحات مقابل در نظرگرفت؟
 هدف از مقالۀ حاضر کمک به شناسایی بخشی از صفحات پراکندۀ مرقع گلشن و ترتیب قرارگیری آنها خواهد بود. از این رو به روش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی با رجوع به اصل اثر این دو برگ معرفی شده و چه به‌لحاظ عناصر مشابه ظاهری از قبیل تزیینات به‌کاررفته و نقوش ترسیم‌شده و چه به‌لحاظ متن به‌کاررفته در آنها با یکدیگر مقایسه شده و نحوۀ ارتباط و مقابل بودن این دو تبیین شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که این دو صفحه با یکدیگر مرتبط بوده و می‌توانند به عنوان صفحات مقابل در نظر گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Two Pages of the Gulshan Album in the Golestan Palace in Tehran and the Chester Beatty Library in Dublin

نویسنده [English]

  • Leila Haghighatjoo
Art Research (MA), Azad University Of Tehran (Central Branch)
چکیده [English]

  The Gulshan Album (Muraqqa'-e Gulshan) kept in the Golestan Palace in Tehran, is one of the most significant and intact remaining albums from the Mughal Emperor Jahangir’s workshop, though other pages of this album are dispersed throughout the world. One of these pages is the only page of the Gulshan Album kept in the Chester Beatty Library in Dublin which may be connected to the mentioned album. Whereas the folios of this album are kept separate from each other, the order of their arrangement is very important. In order to appreciate and study this manuscript more thoroughly, its separate pages should be rearranged along with other pages. Therefore offering a logical explanation of the facing folios, in the rearranged order of the album’s folios, would be highly influential. Since one of the pages of the Gulshan Album in the Golestan Palace, seems very similar to the page of the Chester Beatty album at first glance, the question is whether these two pages can be considered as facing folios?
  The goal of this paper is to help identify some of the scattered pages of Gulshan Album and their order of arrangement. Therefore using comparative and descriptive- analytical methods, with reference to the original works, these two pages were introduced and compared in both similar visual elements including ornamentations and depicted motifs, and the text they contain, also the way these pages related to each other as facing folios were articulated. Lastly it is concluded that these two pages related to each other and can be considered as facing pages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Golestan and Gulshan Album
  • Persian and Indian Miniature Painting
  • Golestan Palace
  • Chester Beatty Library