دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 5-94 
بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم در نقاشی کودکان 6 تا 9 ساله در ایران

صفحه 80-98

فرزانه واحد دهکردی؛ میترا کلاته صالحی؛ طاهره شیدخت معتکف؛ مصطفی برازنده