دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، مهر 1393، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

تحلیل ساختاری رقم در قرآن‌های ثبت‌شدۀ موزۀ ملی قرآن

صفحه 5-21

مهران هوشیار؛ پگاه حامد؛ نسترن غمگسار