بررسی نقوش کاشی های زرینة فام آوه از دورة ایلخانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور

2 کارشناسی ارشد باستان شناسی، گرایش دورۀ اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد باستان شناسی، گرایش دورۀ تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طی فعالیت میدانی نجات‌بخشی در بنای فضل بن سلیمان برای نخستین بار، در منطقة آوه از استان مرکزی، تعدادی بسیاری کاشی‌زرین‌فام با تاریخ قیدشده بر روی آن‌ها (684ق) به دست آمد. در راستای شناسایی بیشتر این هنر در منطقة آوه، از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و با روش توصیفی- تحلیلی، نمونه‌هایی جهت بررسی و مطالعه انتخاب شدند. سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌اند از:
1. عناصر اصلی تزیینی کاشی‌های زرین‌فام آوه چه نقوشی هستند؟
2. چه میزان همانندی میان تزیینات کاشی‌های زرین‌فام آوه با سایر مناطق مرکزی ساخت چنین تزییناتی وجود دارد؟
از اهداف اصلی این پژوهش ضمن معرفی و تحلیل نقوش کاشی‌های زرین‌فام آوه برای نخستین بار در ایران شناخت منشأ چنین تزییناتی در منطقة آوه است. سرانجام نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که هنر کاشی‌کاری در منطقة آوه، باوجود مشابهت‌هایی با نقوش تزیینی کاشی‌های زرین‌فام کاشان، محصولی وارداتی از مرکز کاشان به منطقة آوه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Luster Tile Designs from Aveh in Ilkhanid Period

نویسندگان [English]

  • Arash Lashkari 1
  • Akbar Sharifinia 2
  • Somaieh Mohajervatan 3
1 PH.D. Faculty member at the Iranian Archaeological Research Centre, Tehran, Iran.
2 M.A. in Archaeology, Minor in Islamic Period, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 M.A. in Archaeology, Minor in Historical Period, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

During the fieldwork for rescuing the Fadel Ibn Sulaiman building in Aveh, Markazi province, researchers found, for the first time in the region, many luster tiles with their dates mentioned on them (648 AH). In order to learn more about this art in Aveh region, a few samples were selected through field research and library sources, using analytical and descriptive methods. The main research questions are as follows:
1. What are the main decorative elements in Aveh luster tile designs?
2. How similar are decorations of Aveh luster tiles and other central producers of such decorations?
The main objective of this study is to identify the origin of such decorations in Aveh region along with the identification and analysis of Aveh luster tile designs for the first time in Iran. The results of this study show that the art of tiling in Aveh, regarding its resemblances to the decorative motifs of Kashan luster tiles, is an imported product from Kashan to Aveh region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Ilkhanids
  • Luster Tiles
  • Imam Fadel Ibn Sulaiman
  • Aveh