بررسی بازتاب تصویری بهشت و جهنم در نقاشی کودکان 6 تا 9 ساله در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه آزاد، واحد قم، شهر قم، استان قم

2 کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران

چکیده

بررسی‌های روان‌شناختی نشان می‌دهد که نقاشی کودک نتیجة آموزه‌های خودآگاه و ناخودآگاه او نسبت به مفاهیم گوناگون است و کودک آنچه را که از بیان آن عاجز است از طریق نقاشی بیان می‌کند. درگیری‌های ذهنی او در رابطه با سؤالات و دغدغه‌های مذهبی نیز از مسائلی است که به دلیل ناتوانایی گفتگو در رابطه با آنها در نقاشی‌هایش نمود می‌یابد. هدف این پژوهش بررسی بازتاب تصویر بهشت و جهنم در نقاشی کودکان شش تا نه‌سالة ایرانی است.
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و توصیفی پیمایشی است. پس از مطالعة کتابخانه‌ای در ارتباط با دلایل روان‌شناسی ترسیم نقاشی توسط کودکان و همچنین تحلیل نمادها و رنگ‌های موجود در نقاشی آنها به جمع‌آوری نقاشی کودکان شش تا نه‌ساله با موضوع بهشت و جهنم در تعدادی از شهرهای ایران به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای پرداخته ‌شده‌است‌. متغیرهای مورد پژوهش شامل نمادها و رنگ‌های مورد استفاده در نقاشی کودکان است.
بررسی حدود هزار نمونة به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری اس‌پی‌اس‌اس در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد نشان می‌دهد که بهشت در ذهن کودکان ایران مترادف آرامش است و جهنم با آشفتگی و اضطراب برابری می‌کند. همچنین با تحلیل نمونه‌ها می‌توان چنین نتیجه گرفت که در ذهن کودکان ایرانی جهنم تصویر واضح‌تری داشته و دست‌یافتنی‌تر و ملموس‌تر از بهشت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Visual Reflection of Heaven and Hell in Paintings by Children of 6 to 9 Years Old in Iran

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Vahed Dehkordi 1
  • Mitra Kalateh Salehi 1
  • Tahereh Shidokht Motakef 1
  • Mostafa Barazandeh 2
1 M.A. in Art, Qom Branch, IAU, Qom, Iran.
2 M.A.in MBA, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The goal: Psychological studies indicate that the child's painting reflects her/his conscious and unconscious learning about various concepts and also expresses whatever s/he fails to talk about. The children’s subjective concern about religious issues and questions is one of the subjects which appear in their paintings because of their inability to talk about them. The goal of this research is to study the visual reflection of heaven and hell in paintings by Iranian children of 6 to 9 years old.
The method: The present paper is an applied research and uses descriptive and survey methods. After studying psychological reasons of children's tendency to painting and analysis of the applied symbols and colors in their paintings, a collection of 6 to9-year-old children's paintings about "heaven and hell" was gathered from several cities of Iran by using multistage cluster sampling.
The variables of this research paper are the symbols and colors applied in the children's paintings.
The findings and the results: The findings of studying approximately 1000 samples by using statistic software (SPSS) in two different levels of “percentage” and “abundance” in descriptive statistics, reveal that heaven is the symbol of peace and ease, while hell represents chaos and anxiety in the mind of the Iranian children.
Analyzing the samples lead to this conclusion that the image of hell is more accessible and tangible than heaven in the minds of the Iranian children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Psychology
  • Heaven
  • Hell
  • Child’s Painting
  • Iranian Children