کلیدواژه‌ها = نقوش
بازتاب نمودهای فرهنگی در نظام ساختاری و نقوش پوشاک مردان جامعه عشایری

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 95-109

10.22070/negareh.2020.1241

مجید اسدی فارسانی؛ محمدتقی آشوری؛ ایرج داداشی


بررسی تحلیلی تأثیر مضامین و نقش مایه‌های فلزکاری ساسانی بر فلزکاری آل بویه

دوره 14، شماره 50، تیر 1398، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2019.4185.2128

ابوالفضل صادقپور فیروزآباد؛ سیدمحمود میرعزیزی


عوامل مؤثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالِش تُر

دوره 10، شماره 33، فروردین 1394، صفحه 50-65

10.22070/negareh.2015.206

اضعر جوانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ افسانه قانی