تشریح ویژگی‌های بصری و کیفیات زیبایی‌شناختی انسان کنشگر بر ظروف کلریت جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

در سیر تاریخی فرهنگ و تمدن، تصاویر و تولیدات بصری به‌عنوان مناسب‌ترین دستمایه‌ها و واسطه‌ها در امر بقا و بالا رفتن سطح آگاهی بشر اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته‌اند. از مصادیق این کاربرد، استفاده از انگاره‌ انسانی در نقش نشانه‌‌های فرازبانی بر آثار هنری دوران باستان است. با این ملاحظه، هدف جستار حاضر واکاوی نقش انسان کنشگر بر ظروف کلریت جیرفت با تأکید بر عناصر و ارزش‌های بصری و مفاهیم ملهم از آن است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به منابع کتابخانه‌ای در پی پاسخگویی به این سؤالات است: ۱- با خوانش بصری ظروف کلریت جیرفت چه ویژگی‌هایی از نقش انسان کنشگر مشخص است؟ ۲- بازنمود نقش انسان کنشگر بر ظروف کلریت جیرفت با توجه به تحلیل بصری دارای چه مفاهیمی است؟ یافتۀ نخستین نگارندگان بر آن است تکرار نقش انسان در نظام معنایی آثار جیرفت، حاصل تفکرات خدای گونه انسانی، تمامیت‌خواهی بشر و مرتبط با ریشه‌های اعتقادی مشترک بوده است. دوم آنکه با توجه به اشتراکات متعدد میان نقش‌مایه‌های انسانی، این نمادگرایی‌ها با طرح‌ریزی قالب بصری و شکلی خاص برای القا مفاهیمی از انسان- قهرمان و با استفاده از کهن‌الگوهای اولیۀ بشری از انسان قدرتمند خلق شده که نه‌تنها صرفاً فردی و خاص هنرمندان جیرفت یا تابع الهامات درونی‌شان، بلکه جهان‌شمول نیز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of Visual and Aesthetic Qualities of Activist Human on Jiroft Chlorite Containers

نویسندگان [English]

  • Mitra Manavirad 1
  • Maryam Rezghirad 2
1 Associate Professor, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran
2 M A.Communication Arts, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
 
In the historical course of culture and civilization, art and the visual media have provided significant materials and intermediaries for the survival and raising of the level of human consciousness. One of the examples of this application, is the use of human imagery as a metaphorical sign in ancient art works. Regarding this issue, the purpose of this study is to examine the role of activist human beings in Jiroft Chlorite Vessels, with emphasis on visual elements and values as well as inspirational concepts. This research is based on a descriptive-analytical method, relying on library sources in response to these questions: 1. what are the characteristics of the role of activist human through visual reading of Jiroft Chlorite Vessels? 2. What are the concepts of the role of activist human represented in Jiroft Chlorite Vessels with regard to visual analysis? The initial finding of the writers is that the repetition of the role of man in semantic system of the works of Jiroft and the focus of its existence in relation to other beings, are the result of mankind’s god-like thinking, the symbol of the dualities of the human soul, humanitarian totalitarianism associated with the roots of common beliefs. Secondly, due to the multiple interactions between human elements, these symbolisms are created by designing a visual and special form to indoctrinate the concepts of human-hero and by using the primordial human percepts of a powerful human being that is not merely individual and specific to artists of Jiroft or inspired by their inner inspirations, but is universal as well.
 
The role of the activist human is one of the greatest symbolic visual manifestations in Jiroft's works, which enables them to visualize the horizons of human history in ancient Iran. Jiroft's artist has an ontological approach to his world, and in the end, he has fashioned such creations that show the theme of human thinking in the Bronze Age. The visual connection in the creation of motifs by activist human is a mental and practical effort through the proper utilization of various visual elements and qualities in order to make a connection between the form and the concept. The semantic susceptibility and visual beauty of Jiroft's motifs have been remarkable in expressing the subject and decoration, and in combination with the creator's awareness of individual aesthetics and nature, they have promoted the quality of art and the creation of insignificant designs.
In fact, the images of the nature in that period are derived from the fact that the artist has explained the position of man in the nature and environment of his life. The artist's purpose seems to be the recall of the human role in the mind of the viewer through the repetition of man-made heroes. This dual concept can be derived from the early human hierarchies of mankind-hero as a man of action or superior force, probably with the aim of stabilizing human standing in nature or inspiration from the role of man in the ordinary way in the universe. It seems that the Jiroft artist has an ontological approach to his world, and has made such creations that are full of mythological symbols and the theme of the human thinking in the Bronze Age. The sequencing of the role of the human being can also be attributed to the inspiration of the creators to insinuate certain mythical, religious themes. The symbol of activist human beings along with other symbols contains the common concept of the combination of opposites, such as life and death, symbolic implications, such as displaying the natural realm of human life, cosmic features, and the god of a human species-hero, as a ruler over the mountains with symbols of nature like stars and moon. The scenes of the struggle between man and animal in nature are also a show of two contradictory and complementary powers that seem to be in an endless struggle, and in a symbolic state, they intend to build their supernatural powers. In spite of the combination of different animal members in the body of imaginative creatures, human bodies appear to be active and muscular. The visual association in the creation of man-made motifs is the result of a mental effort through the proper utilization of various visual elements in order to link the form and the concept. In this regard, inspired by the early prototypes of the powerful man, the symbolic concepts and the god of the species, such as the absolute ruler, human, hero, are created immensely frequent; however, despite the artist's success in applying actual faces and the combination of human actors as a central element in the system of Jiroft's works, there is no specific concept in the various creations of these symbols, and although they are beautiful in terms of type and meaning, they provoke different forms of thought in the mind of the audience. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jiroft
  • Symbol
  • Activist Human
  • Hero
  • Chlorite Vessels
  • Motifs
اسدی، محدثه.۱۳۹۰. بررسی اصل وحدت و اضداد در هنر ایران باستان، با توجه به نقوش «مارهای درهم‌تنیده هنر جیرفت». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران.
پروو، ژان. 1386. نگاهی به نقوش بازمانده از جیرفت. مترجم: نوایی، زهرا. مجله آینه خیال. شماره 2. صص 13-70-77.
پیران، صدیقه و حصاری، مرتضی. 1384، کاتالوگ نمایشگاه فرهنگ حاشیه هلیل‌رود و جیرفت. تهران: موزه ملی ایران.
تاتار که ویچ. و. ۱۳۸۱. فرم در تاریخ زیبایی‌شناسی. ترجمه کیوان دوستخواه. فصلنامه هنر شماره۵۲.
حلیمی، محمدحسین، 1388. اصول و مبانی هنرهای تجسمی: زبان، بیان و تمرین. تهران: احیا کتاب.
دو بوکور، مونیک. 1373. رمزهای زنده جان. ترجمه: جلال ستاری. تهران: نشر مرکز.
سیلایف، نیکلای و استاخف، ایوان. 1385. مسائل زیبایی‌شناسی و هنر. ترجمه: محمدتقی فرامرزی. تهران: پویا.
عباسی، علی. 1392. نشانه‌شناسی تصاویر ظروف هنری جیرفت و طبقه‌بندی آن‌ها. (مجموعه مقاله‌های دومین همایش بین‌المللی تمدن حوزه هلیل‌رود: جیرفت). تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
علیدادی سلیمانی، نادر. 1385. مفرغ‌های جیرفت. تهران: چشمه. شماره 8،
فرانکفورت، هانری پال. 13۹۲. سنگ سیاه و هنر در کرمان و آسیای مرکزی. دومین همایش بین‌المللی تمدن حوزه هلیل‌رود: جیرفت. تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
فکوهی، ناصر. 1392. انسان‌شناسی هنر. چاپ دوم. تهران: ثالث.
کرتیس، جان. 1378. ایران کهن. ترجمه: خشایار بهاری. تهران: کارنگ.
ماتیوز، راجر. 1392. مقاله گاو کوهان‌دار جیرفت، (مجموعه مقاله‌های دومین همایش بین‌المللی تمدن حوزه هلیل‌رود: جیرفت). تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن. صص 180-177.
مجیدزاده، یوسف. 1382. جیرفت کهن‌ترین تمدن شرق. تهران: سازمان چاپ و انتشارات و سازمان میراث فرهنگی.
مجیدزاده، یوسف- میری، محمدرضا. 1392. باستان‌شناسی حوزه هلیل‌رود: جنوب شرق ایران: جیرفت: مجموعه مقاله‌های دومین همایش بین‌المللی تمدن حوزه هلیل‌رود: جیرفت، تهران: موسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
الیاده، میرچا. 1375. اسطوره، رؤیا، راز. ترجمه: رؤیا منجم، تهران: فکر روز.
یعقوبی، رضا.1380. خلاصه‌ای از چگونگی تدفین مردگان در عصر آهن فلات مرکزی ایران. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. شماره 42 و 43.