پدیدارشناسی جامعیت اسم حُسن وجنبه های زیباشناختی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران، شهر تهران، استان تهران

چکیده

اسم حُسن یک اسم جامع و بسیار مهم وکلیدی ست که در قرآن شریف هم بر جامعیت آن انگشت تأکید نهاده شده هم بر اهمیت آن مهر تأیید زده شده است. به رغم اهمیت و جامعیت این اسم الله مهم وکلیدی در کلام وحیانی قرآن وقتی به منابع و متون کلامی و فلسفی و عرفانی عهد اسلامی رجوع می‌کنیم احساس می‌شود به لحاظ نظری هم جنبه‌های زیبا‌شناختی هم لایه‌های عمیق معنایی و اهمیت هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی و زیباشناختی آن مغفول و محجوب مانده است. هدف نوشتار پیش‌رو به‌صورت فشرده و کوتاه این است که به پاره‌ای از لایه‌های معنوی وجنبه‌های زیباشناحتی این مفهوم مهم، کانونی، کلیدی، جامع و ترجمه‌ناپذیر پرداخته شود. سؤال‌های این تحقیق عبارت‌اند از: مراد از حسن چیست؟ چرا همۀ اسماء و خداوند در قرآن کریم به اسم حسن باز می‌گردد؟ چرا همۀ اسماء باریتعالی در قرآن شریف اسماءالحسنایند؟ روش تحیقیق در این پژوهش روش پدیدار‌شناسانه است که با آن لایه‌های معنوی و جنبه‌های زیبایی‌شناسی اسم حسن را شفاف‌سازی نماید و روش جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای است. عبور از معانی لفظی یا لغوی مفهوم کلیدی اسم حُسن و ردیابی و رصد پدیدارشناختی لایه‌های معنوی و باطنی‌ترآن و مهم‌تر از همه توجه به جنبه‌های نظری واژه اعم از ابعاد زیبا‌شناختی آن در فلسفۀ هنر و زیبایی به‌مثابه یک مفهوم پوششی "جنس" که زیر خیمه خود طیف وسیعی از انواع و اطوار مقوله‌های زیباشناختی را به مانند "مقولۀ زیبا‌شناختی جمال" و "جلال یا امر والا" و یا "ظرافت و لطافت و ملاحت" و"شیک" و "تراژیک" و "کمیک" و "زشتی" و مانند آن جای داده است محصول خرمن مباحث نوشتار حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology of total name of Hosn and its aesthetics aspects

نویسنده [English]

  • Hekmatollah Mollasalehi
Ph.D.Associate Professor, Tehran university, Tehran,Iran.
چکیده [English]

An introduction to concept of “Hosn” as the catholic and unique name of Allah in the holy Quran and its aesthetic aspects.
In different chapters, sections, statements of Holy Quran we meet a very multifarious and fundamental concept as catholic and unique name of god (Allah). A Holy name that includes and recovers or reveals all other Holy names  ofGod(Allah).Fore example in surah “Ta Ha/8 as well as in some other chapters or Surah and verses of Holy Quran God(Allah) say:" Allah-there is no god but he; His are the very best names. In my point of view  thevery catholic and fundamental  name of “Hosn” in the Holy Quran with its deeply ontological and unique as well as aesthetic aspects has been overlooked .In this article has been effort to explain very briefly some of this different overlooked aspects of catholic and unique Allah name of "Hosn".Hosn” as catholic and unique name of Allah includes all other his Holy names. Every name of God(Allah) is the very best name.  Has been Emerged and dawn from the name of “Hosn” as unique and catholic name of God (Allah).This key name includes all Islamic thesis about every things. About "Aletheia "(Truth), "Agathon" (goodness) and "Kalos" (beautiful).

کلیدواژه‌ها [English]

  • total name of Hosn
  • Koran
  • aesthetic
  • totality
  • unity
  • multiplicity
قرآن کریم، ابراهیمی دینانی غلامحسین ،1375 اسماء وصفات حق،تهران: اهل قلم.
پورجوادی نصرالله، 1367 "حُسن" دایره المعارف بزرگ اسلامی ، ،تهران: مرکزدایره المعارف بزرگ اسلامی جلد 20 صص528-32.
جوادی آملی عبدالله،1386 تفسیرموضوعی قرآن کریم:توحید درقرآن، قم:مرکزنشراسراء ، چاپ سوم .
دهخدا علی اکبر،1373 لغت نامه،تهران:انتشارات دانشگاه تهران جلدششم.
راغب اصفهانی حسین بن محمد،1383 مفردات الفاظ قرآن ترجمه غلامرضا خسروی حسینی،  تهران: انتشارات مرتضوی جلد اول
راغب اصفهانی ابوالقاسم حسین بن محمد، المفرادات فی غریب القرآن، لبنان: بیروت(2005م1426ه).
ریاضی حشمت الله،1369 آیات حُسن وعشق:شرح "سوانح العشاق"شیح احمد غزالی ،تهران: مرکزنشر
سعید فرغانی سعید الدین،1379 مشارق الدّراری شرح تائیّه ابن فارض با مقدمات وتعلیقات جلال الدین آشتیانی،قم:مرکزانتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ویراسته دوم.
شریف کاشانی ملاحبیب الله ،1385 خواص ومفاهیم اسماء الله الحسنی: نام های زیبای خداوند، مترجم وشارح محمد رسول دریایی، تهران: انتشارات صائب  چاپ سوم.
غزالی احمد،1369 آیات حسن وعشق تالیف حشمت الله ریاضی، تهران: سازمان چاپ خواجه
فندرسکی میر ابوالقاسم ،  1317رساله صناعیه، مقدمه وحواشی وتصحیح علی اکبرشهابی ، مشهد: انتشارات فرهنگ خراسان
ملاصالحی حکمت اله،آذرودی1375  جمال وجلال درهنر" کیهان فرهنگی،ش9،10صص36-41.
ملاصالحی حکمت اله،مهروابان1375 معماری وصورجلالی"(1) کیهان فرهنگی ،ش 129صص44-47.
ملاصالحی حکمت اله،مهرو آذر1375 "معماری وصورجلالی"(2) کیهان فرهنگی، ش130،131صص51-60.
ملاصالحی حکمت اله ،1385 مقوله زیباشناسی ظرافت وبرخی صورآن درهنردوره صفوی" گلستان هنر،فصلنامه سال دوم ش 3(ش پیاپی5)1385صص10-16.
ملاصالحی حکمت اله ، اسفند 1386 "آن سوی خنده، تاملی درمقوله زیباشناسی طنز(کمیک)"خردنامه همشهری ش24،صص71-2.
موسوی خمینی روح الله،1359 شرح دعای سحر، ترجمه سید احمد فهری تهران : انتشارات نهضت زنان مسلمان.
مولوی جلال الدین محمد بلخی،1363 مثنوی معنوی نسخه نیکلسون ، تهران: علی اکبرعلمی چاپ سوم  ج1د2ابیات49-51. 
مولوی جلال الدین محمد بلخی،1363 مثنوی معنوی ،نسخه نیکلسون، تهران: علی اکبرعلمی چاپ سوم ج1د1ب610.
مولوی جلال الدین محمدبلخی، 1363مثنوی معنوی، نسخه نیکلسون،تهران:علی اکبرعلمی چاپ سوم ج1د1ب1812.
مولوی جلال الدین محمد بلخی، 1373مقالات مولانا: فیه مافیه2 بازخوانی متون ویراسته جعفرمدرس صادقی، تهران: نشرمرکزص170.
مولوی جلال الدین محمد بلخی، 1363مثنوی معنوی، نسخه نیکلسون، تهران: علی اکبرعلمی چاپ سوم ج1د1ابیات430-445.
Boyd,M.J.,1957. “Longinus, the Philological Discourses and the Essay on the Sublime”,in CQ,N.S.(1957),379.
Brody,J., 1958 .Boileau and Longinus,Geneva.
Burke,E.,1770. A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the
Sublime and Beautiful,6thedition,London.
Carritt,E.F.,1932. What is Beauty?, Clarendon Press,Oxford.
Γεωργούλης,Κ.Δ.,1964. Αισθητικά καί Φιλοσοφικά Μελετήματα,Αήναι,
Σιδέρης.
Μουτσόπουλος,Ε.,1958.  «Περί τής οντολογικής υποστάσεως τής –
  Τέχνης,εν τώ Σοφίστή τού Πλάτωνος, εν ΠεριοδιΚόν Αθήναι,62(1958),σς369-378.
Μουτσόπουλος,Ε.,1970.  Αι Αισθητικαί Κατηγορίαι,Εισαγωγή είς μίαν –
Αξιολγίαν τού αισθητικαύ αντικειμένου.Αθήναι.
Νίαρχος,Κ.,1984.        Οί  Αισθητικές Κατηγορίες τού Ωραίου καί τού –
Υψλού,Αθήναι.   
Νίαρχος,Κ.,1986.  Διονυσίου Λογγίνου, περί Ύψους,Αθήναι,Καρδαμίτσα
Κλεσίδου, Αννα., 1994. Μελετήματα  Προσωκρατικής  Ηθικής, Ακαδη-
Μία Αθηνών.
Παπανούτσος,Ε.,1976.  Αισθητική, Αθήναι  Ικαρος.