کلیدواژه‌ها = تزئینات
تأویل مفاهیم عددی و رموز هندسی نهفته در تزئینات و معماری گنبد سلطانیه

دوره 17، شماره 62، تیر 1401، صفحه 55-79

10.22070/negareh.2021.5825.2590

لیدا بلیلان اصل؛ سعید حسن پور لمر؛ حنانه فیاض مقدم