دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، فروردین 1392، صفحه 5-112 
ویژگی‌های حروف‌نگاری فارسی در طراحی اعلان در گرافیک ایران

صفحه 89-102

اصغر فهیمی‌فر؛ منصور مهرنگار؛ صبا سینکی؛ سیدمحمدتقی طباطبایی بافقی