بررسی تأثیر ایدئولوژی و تفکر سیاسی در به‌کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت‌علمی داشگاه شاهد

2 دانشیار و عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

چکیده

انقلاب اسلامی با آرمان‌های دینی و مذهبی در سال ۱۳۵۷شکل گرفت. در این میان، هنرمندان نیز همچون دیگر آحاد جامعه سعی داشتند نقش خود را در این انقلاب ایفا کنند وبا توجه به احساس مسئولیت و تعهد خود به این حرکت عظیم مردمی دست به خلق آثاری متفاوت با اندیشه‌های گوناگون زدند.
در این راستا،گروهی از این هنرمندان با اندیشه‌های دینی آثاری درارتباط‌با مفاهیم انقلاب اسلامی خلق کردند و گروهی دیگر با تکیه بر اندیشه‌های سازمانی و حزبی آثار هنری خود را آفریدند. این مقاله با بررسی تطبیقی آثار به‌وجودآمده در آن مقطع در پی آشکارسازی چگونگی استفاده از نمادهای تصویری و بصری هنرمندان براساس مبانی اندیشه‌ای خلق آن‌هاست.
این تحقیق به‌روش توصیفی و تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌روش کتابخانه‌ای صورت پذیرفتهو مبین این نتیجه است که ویژگی‌های بصری آثار و عناصر نشانه‌ای به‌کاررفته در آن‌هاقابلیت طرح اندیشه‌های حاکم بر شکل‌گیری آثار آن دوره را دارد، بدین معنی که نقاشان مذهبی از نمادهای مبتنی بر اندیشۀ دینی بهره گرفته و نقاشان دگراندیش نظر به تجربیات کشور‌های سوسیالیستی براساس باورهای ایدئولوژیک خود داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Influences of Ideology and Political Thinking on Pictorial Elements of Revolutionary Painting

نویسندگان [English]

  • Morteza Asadi 1
  • Ahmad Nadalian 2
1 PH.D,Student of Research Art, Shahed University, Tehran, Iran.
2 PH.D, Associate Professor, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Religious ideals led to the revolution in 1979. The artists too tried to play their role in the victory of revolution. They created artworks distinct from various views with regard to their responsibility and commitment to this unprecedented public movement.
A group of artists in this regard created works centered on religious beliefs and Islamic revolutionary concepts, while another group worked depending on party-oriented and organizational ideas. This paper through a comparative study tries to identify the visual and pictorial symbols selected based on the artists intellectual basis in the time of revolution.
The research has been carried out through gathering published material using analytical and descriptive methods. The results clarify that the visual characteristics of the works and their symbolic elements reflect the ideas central to the creation of works in this period. In other words religious artists used the symbols correspondent to religious thought while others worked based on their ideologic beliefs and concerning the experiences of socialist countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • Revolutionary Painting
  • Non religious Painters
  • Realist Painters
  • Socialism
  • Pictorial Elements