مقایسۀ تطبیقی شیوۀ خط خوشنویسان تأثیرگذار در تولید نرم‌افزارهای خوشنویسی با شیوه‌های رایج در خط نستعلیق (شیوۀ کلهر و میرعماد) و خط ثلث (شیوۀ ترکی و عربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد

2 عضو هیئت‌علمی رشتۀ ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد

چکیده

درک جایگاه هنر خوشنویسی در عرصۀ تکنولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است. نرم‌افزارهای‌ خوشنویسی یکی از بسترهای نوین در عرصۀ خوشنویسی محسوب می‌شوند و به‌دلیل قابلیتشان در نگارش خطوط نستعلیق و ثلث‌ درک اهمیت این هنر ازنظر شناخت شیوۀ خط خوشنویسان تأثیرگذار در تولید نرم‌افزارهای خوشنویسی ضروری‌ است.‌ در این‌ تحقیق به‌شیوۀ توصیفی‌‌ـ‌تحلیلی سعی ‌شده‌ است طریقۀ ‌نگارش‌ این خوشنویسان در جریان طراحی حروف نرم‌افزار با نگاهی به شیوه‌های رایج خوشنویسی از گذشته تاکنون با تأکید بر خطوط نستعلیق و ثلث بررسی شود. از‌این‌رو، به ویژگی‌های فنی نرم‌افزارهای خوشنویسی به طور اجمالی و به ریشۀ خط در شیوه خوشنویسان مبدع نرم‌افزار به طور مفصل پرداخته شده است و هدف اصلی مشخص‌کردن ارتباط خط خوشنویس با شیوه‌های رایج خوشنویسی است. بر این اساس، درخصوص طراحی حروف نستعلیق در نرم‌افزار، شیوۀ عباس اخوین (مبدع نرم‌افزار کلک) و امیراحمد فلسفی (مبدع نرم‌افزارهای میرعماد و چلیپا) با درنظرگرفتن شیوۀ میرعماد الحسنی قزوینی و میرزارضا کلهر بررسی شده و در زمینۀ طراحی حروف خط ثلث شیوۀ خوشنویس عراقی هاشم بغدادی‌ (مبدع نرم‌افزارکلک) و علی شیری (مبدع نرم‌افزار میرعماد‌) با درنظرگرفتن شیوۀ‌ ترکی و عربی در قرون سیزدهم و چهاردهم مطالعه شده است. در پایان، براساس مقایسۀ تطبیقی و تصویری این نتیجه حاصل می‌شود که شیوۀ خوشنویسی عباس اخوین متأثر از شیوۀ میرعماد بوده و شیوۀ امیراحمد فلسفی با شیوۀ کلهر قرابت دارد و در مورد خط ثلث در نرم‌افزار می‌توان شیوۀ هاشم بغدادی را نزدیک به شیوۀ خوشنویسان ترک، نظیر مصطفی راقم، دانست و نیز علی شیری در خط ثلث تابع شیوۀ هاشم بغدادی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Influential Calligraphers’ Scripts on the Product of Calligraphy Softwares with the Conventional Methods in Nasta'liq (KALHOR and MIREMAD Styles) and Sols Scripts (Turkish and Arabic Styles)

نویسندگان [English]

  • Hoda Kaspur 1
  • Abdol-Reza Chareie 2
1 M.A Illustration, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Chareie,Faculty of art, Shahed University,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Understanding the role of calligraphy in the field of technology is crucial. Calligraphy software are considered modern platforms for this field. Since these applications have the capability to cover Nast’aliq and Sols scripts, it is necessary to know the influential styles of calligraphers on their production.
In this research using descriptive (analytical) method we have tried to explore and study the history of extensive calligraphy styles until now with emphasis on Nast’aliq and Sols in the course of letter designing for the software. Therefore after a brief introduction to the technical features of the software, the focus shifts to the origins of writing manners and styles of influential calligraphers on the application. The research aims at identifying the connection between the calligraphers’ writings with the common practices of calligraphy. In the case of Nast’aliq letter designing for the software, the styles of Abbas Akhavein (creator of Kelk software) and Amir Ahmad Falsafi (creator of Miremad and Chalipa softwares) with regard to the styles of Mirza Reza Kalhor's and Miremad Al hosna Ghazvini have been studied and In the case of Sols, styles of Iraqi calligrapher Hashem Baghdadi (creator of Kelk software) and Ali Shiri (creator of Miremad software) respecting the Turkish and Arabic styles of the 13th and 14th centuries. The result of the comparative and pictorial study of the above mentioned styles indicate that A. Akhavein’s calligraphy style is inspired by Miremad’s, And Amir Ahmad Falsafi’s style is close to the Kalhor’s. In the case of Sols script of the software, the way of Hashem Baghdadi is close to the Turkish calligraphers’ styles, such as Mustafa Raghem. It is also noteworthy that the Ali Shiri has followed the style of Hashem Baghdadi in Sols script.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calligraphy Softwares
  • Nast’aliq script
  • Sols script