کلیدواژه‌ها = تذهیب
ویژگی‌های ساختاری تذهیب قرآن تاشی خاتون

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 4-15

10.22070/negareh.2016.420

مهران هوشیار؛ وحیده میرزاخانلو


مفاهیم تذهیب‌های قرآنی در عصر صفوی

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 32-49

10.22070/negareh.2016.422

صمد نجارپور جباری


تاریخ‌یابی نسخۀ خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی‌های شیوۀ تذهیب آن (با تأکید بر نسخۀ خطی دیوان حافظ)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 63-73

شهرزاد فاطمی مغاره؛ قباد کیانمهر؛ شهریار پیروزرام