کلیدواژه‌ها = هنر شیعی
کتیبه‌های ضریح شیر و شکر امام رضا (ع) از منظر مبانی اعتقادی شیعه

دوره 11، شماره 40، دی 1395، صفحه 16-31

10.22070/negareh.2016.421

اسراء صالحی؛ ابوالقاسم دادور؛ مهدی مکی نژاد


بررسی تطبیقی کاربرد متون مذهبی در هنر شیعی مازندران (با تمرکز بر آثار شهرستان ساری)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 5-19

علی‌اصغر کلانتر؛ حبیب‌الله آیت‌اللهی