نویسنده = خشایار قاضی‌زاده
بررسی تأثیر نقاشی نگارگری ایرانی بر نگارگری معاصر پاکستان (2021-1947م)

دوره 19، شماره 69، فروردین 1403، صفحه 16-30

10.22070/negareh.2022.15964.2998

زهره پیرزاده؛ خشایار قاضی زاده؛ اصغر فهیمی‌فر؛ صفا کاضمیان مقدم