نویسنده = حسن بلخاری قهی
ریشه‌ها و گونه‌ها در پیکره‌های انسانی قرون 5 تا 7 ه.ق ایران

دوره 19، شماره 69، فروردین 1403، صفحه 91-110

10.22070/negareh.2023.14870.2835

مهیار اسدی؛ اصغر جوانی؛ حسن بلخاری


تأملی در رابطۀ استاد و شاگردی در آموزش هنرها با تأکید بر نظام سنتی

دوره 12، شماره 42، تیر 1396، صفحه 33-45

10.22070/negareh.2017.528

ندا سیفی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهدی محمدزاده