کلیدواژه‌ها = دوره صفوی
مطالعه تحولات سیاسی و فرهنگی دوره شاه تهماسب صفوی وتأثیرآن در نقاشی این دوره با توجه به نظریه بازتاب

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 89-103

10.22070/negareh.2020.4597.2258

سعیده سجادی باغبادرانی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ محمدتقی آشوری؛ علیرضا خدامی


گونه‌شناسی آثار فلزکاری در نگارگری عصر صفوی (1135-907 ق)

دوره 16، شماره 57، فروردین 1400، صفحه 119-137

10.22070/negareh.2020.4977.2361

سمیرا سیف علی؛ مهدی کشاورز افشار


الگوهای ساختاری اسلیمی‌های ابری- ماری در جلدهای دورۀ صفوی

دوره 12، شماره 43، مهر 1396، صفحه 44-59

10.22070/negareh.2017.572

الهام شش بلوکی؛ علی رضا خواجه احمد عطاری؛ بهاره تقوی نژاد