کلیدواژه‌ها = دورۀ قاجار
صورت‌بندی پیوست‌های فرهنگی نقاشی قاب آیینه‌های نشان‌دار دورۀ قاجار

دوره 13، شماره 48، دی 1397، صفحه 126-141

10.22070/negareh.2019.887

سکینه خاتون محمودی؛ سید ابوتراب احمدپناه؛ محمد خزایی


تاریخ‌یابی نسخۀ خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی‌های شیوۀ تذهیب آن (با تأکید بر نسخۀ خطی دیوان حافظ)

دوره 9، شماره 29، فروردین 1393، صفحه 63-73

شهرزاد فاطمی مغاره؛ قباد کیانمهر؛ شهریار پیروزرام


مطالعه و بررسی نسخه‌های خطی قرآن به کتابت بانوان دورۀ قاجار

دوره 7، شماره 24، دی 1391، صفحه 5-14

الهه پنجه‌باشی؛ ابوالقاسم دادور