کلیدواژه‌ها = سفال
ویژگی‌های بصری و تحلیل مفاهیم نقوش ماهی روی سفال‌های قبل از اسلام در ایران

دوره 15، شماره 55، مهر 1399، صفحه 121-137

10.22070/negareh.2020.3018

فرزانه حیدری نژاد؛ زهرا حسین آبادی؛ حمید رضا آویشی


تحلیل ریخت‌شناسانه مشربه‌های سفالی دوره میانی اسلامی کاشان

دوره 14، شماره 51، مهر 1398، صفحه 65-81

10.22070/negareh.2019.3736.2002

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ محدثه مالکی مقدم


تجلی عدد چهار در نقوش سفالینه‌های پیش از تاریخ در ایران

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1397، صفحه 52-71

10.22070/negareh.2018.707

مهرنوش شفیعی سرارودی؛ مهسا حسن نسب


بررسی محتوایی و شکلی کتیبه‌های منظوم فارسی در سفالینه‌های دوران تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 36، دی 1394، صفحه 18-37

10.22070/negareh.2015.258

سید رسول موسوی حاجی؛ مرتضی عطایی؛ مریم عسگری وشاره