نویسنده = ابوالقاسم دادور
مطالعه باستان‌گرایی در نگاره‌های نسخه چاپ سنگی شاهنامه امیر بهادری

دوره 19، شماره 69، فروردین 1403، صفحه 60-75

10.22070/negareh.2022.15935.2994

فرزانه فلاحی؛ ابوالقاسم دادور


پژوهشی بر نگاره‌های نسخه خطی دیوان حافظ کتابخانه پرینستون

دوره 13، شماره 45، اردیبهشت 1397، صفحه 88-103

10.22070/negareh.2018.702

ابوالقاسم دادور؛ ندا شفیقی


بررسی نسخۀ مصورنامه خسروان و تأثیر آن در هنر دورۀ قاجار

دوره 10، شماره 33، فروردین 1394، صفحه 67-81

10.22070/negareh.2015.207

ماه منیر شیرازی؛ ابوالقاسم دادور؛ فاطمه کاتب؛ مریم حسینی