نویسنده = محمدتقی آشوری
مطالعه تحولات سیاسی و فرهنگی دوره شاه تهماسب صفوی وتأثیرآن در نقاشی این دوره با توجه به نظریه بازتاب

دوره 16، شماره 58، تیر 1400، صفحه 89-103

10.22070/negareh.2020.4597.2258

سعیده سجادی باغبادرانی؛ علیرضا خواجه احمد عطاری؛ محمدتقی آشوری؛ علیرضا خدامی


بازتاب نمودهای فرهنگی در نظام ساختاری و نقوش پوشاک مردان جامعه عشایری

دوره 15، شماره 54، تیر 1399، صفحه 95-109

10.22070/negareh.2020.1241

مجید اسدی فارسانی؛ محمدتقی آشوری؛ ایرج داداشی


بیان تصویری در آثار آقا میرک نقاش

دوره 12، شماره 44، دی 1396، صفحه 99-111

10.22070/negareh.2017.664

مصطفی ندرلو؛ محمدتقی آشوری؛ محمد خزایی


نگاهی اجمالی به وضعیت آموزش طراحی پایه در مقطع کارشناسی رشته صنایع دستی

دوره 10، شماره 34، مرداد 1394، صفحه 53-76

10.22070/negareh.2015.212

قباد کیان مهر؛ محمدتقی آشوری؛ شعبانعلی قربانی