نویسنده = ���������������� ��������
نقوش گیاهان اساطیری و مقدس در هنر اشکانی با تأکید بر نقوش مسکوکات

دوره 17، شماره 61، فروردین 1401، صفحه 179-195

10.22070/negareh.2021.5620.2534

منا منتظری هدشی؛ بیتا سودایی؛ حسین علیزاده؛ حسن درخشی